• Anasayfa
  • Proje
  • BIOTECH-GO Yeterlik tabanlı MEÖ Modeli – Destekler

BIOTECH-GO Yeterlik tabanlı MEÖ Modeli – Destekler

BIOTECH-GO h-Öğrenme Modeli: Adım Adım

  1. Adım: İçinde, yeşil beceriler ve AYÇ seviyeleri ile ilgili meslekler / Yeterlik Sonuçlarına uyacak şekilde konular / alt konular yer almaktadır.
  2. Adım: Öğrenme Çıktıları / Yeterlik Birimleri şeması oluşturulmaktadır.
  3. Adım: Öğrenme Çıktıları (2. Adım'daki yapısal öğrenme içeriğini kullanarak) 5, 6 ve 7 AYÇ seviyelerine göre tasarlanmaktadır.
  4. Adım: AYÇ seviyeleri bakımından Yeterlik Birimleri (2. Adım'daki yapısal öğrenme içeriği kullanılarak) düzenlenmektedir.
  5. Adım: MEÖKTS derecelendirme cetveli (MEÖKTS kredi puanları) oluşturulmaktadır.

Eğitsel yaklaşım

Öğrenim çıktıları, belirli bir faaliyet alanında gerekli yeterliklere göre birimler halinde düzenlenmektedir.

Öğretmenlerden öğrenme kolaylaştırıcılarına kadar eğitimcilerin rollerinin değişmesi için materyallerin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, öğrenme materyalinin yapısı, ünitelerin tanımlanması için yeni modellere ihtiyaç duymaktadır.

BIOTECH-GO yöntemi, müfredatta konu olarak tanımlanan şekilsel birimin içeriğinin tanımına dayanmaktadır. Öğrenme Çıktıları şemasında, birim, bir dersin tamamlanmasından sonra gerekli olan bir dizi yeterliği temsil eder.

Çıktı merkezli ders tanımı bağlamında, yeni tanıtılan birim günlük iş hayatının bir parçası olan bilgi ve becerileri kapsamalıdır. Bu pratik yeterlikler Öğrenme Çıktıları Programına dahil edilmiştir.

Eğitim

BIOTECH-GO 3 farklı eğitim modeli sunmaktadır: uzaktan, yarı zamanlı ve modüler öğrenme. Eğitim, Bioenformatik'te güncel eğitime olan ihtiyaca dayanmakta ve bu itibarla yeni içerikleri kapsamaktadır. E-platform aracılığıyla işleyen birimler halinde organize edilmektedir. Süreç, 4 dilde yayınlanan yeterlik modeli aracılığıyla özel bir eğitimi takip etmektedir. Eğitim, EUROPASS, MEÖKTS ve AYÇ gibi araçları kullanarak ulusal ve sektörel yeterlik sistemlerinin geliştirilmesini desteklemektedir.

Test etme

Test, hedef grupların temsilcileri ile işbirliği çalışmalarına dayanır. Yetkinlik tanımını ve kurumlar arası ve çok uluslu işbirliğini amaçlayan hareketlilik prosedürü için sistemin onaylanmasını desteklemektedir. Test, eğitim etkinliklerinin performansını izlemekte ve sertifikasyon prosedürüne ilişkin bir dizi belge oluşturmaktadır. Proje ürünlerinin uygulanabilirliği ve uygunluk düzeyi için geribildirimleri değerlendirmekte ve çıktıların son düzenlemelerini yapmaktadır.

Yeni iş fırsatları

Biyoteknolojide özellikle de biyoteknoloji KOBİ'lerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili olarak eğitim görenler tarafından edinilen yeterliklerin AB tarafından tanınması sayesinde yeni iş olanakları ortaya çıkmaktadır. Yurtdışında eğitim gördükten ve yurt dışında çalıştıktan sonra yeniden ulusal ekonomileri ile bütünleşme girişiminde bulunan vatandaşlara yöneliktir. Bu iş fırsatları, proje ortağı ülkelerdeki ilgili yeterliklerin tanınması desteklendiğinden, şeffaflığı ve eğitim alanların yeterliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan BIOTECH-GO eğitim modellerinin uygulanması sayesinde, eğiticilerin ve işverenlerin sınır ötesi hareketliliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.