BIOTECH-GO Projesindeki Yenilikler

BIOTECH-GO'nun temel aldığı yenilikler; e-öğrenme platformunun kullanımını hakim kılmak, e-kurslar hazırlamak, internet sayfasını iyi uygulamaları paylaşmak için kullanmak, bilgi ve beceri alışverişinde bulunmak ve yetkinlikleri geliştirmektir. Biyoenformatikte yenilikçi bir eğitim yaklaşımı uygulayan BIOTHECH-GO projesi MÖEKTS ve AYÇ/UYÇ'leri kullanan harmanlanmış öğrenme yollarının ve yenilikçi yeterliklerin tasarımının farklı yapısal modellerinin işleyişi için bir temel oluşturacaktır. BIOTECH-GO projesinin yenilikçi girişimi, biyoteknoloji sektöründe cazip işlerin uzun yıllar boyunca yaratılabilmesi için uluslararası bir stratejik ortaklığın oluşturulmasıdır. Biyoenformatik konusunda eğitimin uygulaması biyoteknolojiyi ve ilgili dallarını yenilemeyi ve bu yolla ekonomik, sosyal ve çevresel yönlerini geliştirmeyi ve toplumsal açıdan ilerlemeyi amaçlamaktadır. Proje Avrupa'daki MÖEKTS uygulamasına ulaşmak için ilgili kurumların proje yaklaşımına daha iyi erişim imkanı verecektir. Bütün bu fikirlerin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki proje önlemlerinin alınması öngörülmektedir:

  • Biyoteknoloji sektöründe işyerinde eğitimin en iyi uygulamalarını ve araçlarını takip etmek (ülkelere özgü sosyal uygulamaları, kişisel / mesleki deneyimi, vb. uygulayarak); çalıştaylar / seminerler düzenlemek,
  • AB'de en iyi sektörel eğitim örneklerini seçmek için kriterler belirlemek, (bir proje web sitesinde danışılabilir)
  • İşyerinde öğrenmeyi müfredatla bütünleştirmek için nitelikli araçları test etmek (kişisel görüşmeler, kişisel çalışma planları ve yeterlik dosyaları)
  • "İşbaşı eğitimi" ve yaşarken öğrenme konusunda en iyi uygulamalarını tanımlamak, analiz etmek ve uygulamak için proje ortakları arasında iletişim toplantıları yapmak,
  • İlgili paydaşları ve (sessiz) ortakları kapsayan, işyeri ve eğitim kurumları arasındaki ortaklık bünyesinde yerel etkinlikler düzenlemek,
  • Ortaklıkta öğrenme sürecinin iç / dış değerlendirmesini ve öz değerlendirmeyi yapmak,
  • BIOTECH-GO'nun yenilikçi misyonu, örgün/okul dışı Mesleki Eğitim ve Öğretime (MEÖ) uygulanması ihtiyacına cevap vermek üzere düzenlenmiş AYÇ / UYÇ'ne dayalı aktarılabilir yeterlik seviyelerine tabidir. Bu, biyoenformatik alanındaki yetkinliklerin yenilenmesi için bir değer yaratacak ve sektördeki iş fırsatlarını artıracaktır.

Sonuçların kullanılması için geliştirilen yenilikçi ve akılcı yaklaşım, yeni MEÖ eğitim programının proje sonrası geçerliliğine/akreditasyonuna ve gelecekteki ticaretleşme ihtimaline katkıda bulunacaktır. Eğitim alanlar biyoteknoloji alanında biyoenformatik yenilikler ve uygulamalarında yeni beceriler kazanma kapasitesine sahip olacakladır. Mevcut işgücüne farklı biyoteknoloji dallarında beceri kazandırmak, meslek seçimi için iş kalitesini artıracaktır.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.