BIOTECH-GO Proje Etkisi

BIOTECH-GO, proje ortaklığı tarafından hazırlanmış olan ve h-öğrenme yollarının ve MEÖKTS ve AYÇ / UYÇ'leri kullanarak yenilikçi yeterlik tasarısı yapı modellerinin performansına temel oluşturan, biyoenformatikte yenilikçi bir eğitim sunmaktadır. Eğitimin iş piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olmasını sağlamıştır.

Yerel / bölgesel düzeyde etkisi

BIOTECH-GO'nun yerel / bölgesel etkileri, bu düzeyi Avrupa ve ulusal sistemleri birleştirmek amacıyla etkin MEÖ eğitimine yönelik politika ve planların geliştirilmesi ile aktif olarak etkileyebilir. Proje, bu düzeyde eğitim ve kariyer gelişimini birbiri ile ilişkilendirerek etkileşimli bir eğitim platformu ve çalışma yöntemi sunacaktır. Öğrenim Çıktılarına ve bunların yerel / bölgesel MEÖ koşullarına entegrasyonuna bağlı olarak işle ilgili eğitim fırsatlarının yapısını da geliştirecektir. Bu yolla, BIOTECH-GO projesi, çalışma programının yeni eğitim modellerinin kullanımı için farklı yollar önerecek ve yeni uzmanlık bilgisi, beceri ve yeterlik taleplerini karşılayacaktır.

Ulusal / Avrupa düzeyindeki etkisi

BIOTECH-GO projesinin ulusal düzeyde ve Avrupa’daki etkisi, ulusal MEÖ kurumları arasındaki ilişkiyi ve transfer edilebilir ve şeffaf mesleki kariyer gelişiminin tasarımı için ulusal / AB standartlarının uygulanmasını güçlendirecektir. Bu eğitimin kalitesi, proje ortağı ülkeler için özel önem taşımakta ve Avrupa Gündeminde belirtilen Avrupa politikasıyla örtüşmektedir. BIOTECH-GO'nun başarılı bir şekilde uygulanması ulusal MEÖ sistemlerinin güncellenmesini ve yeterliklerin sürekli artmasını ve sertifikalandırılmasını teşvik edecektir. Avrupa düzeyindeki etkiler, projenin MEÖ uzmanlarının AYÇ / UYÇ ile ilgili yeterliklerin tanımlanma düzeyini artırma başarısına odaklanmaktadır. Aynı zamanda BIOTECH-GO, belirli AB önlemlerini etkileyecek ve AB’nin acil hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır: tüm üyelerin topluluk "ağ dışsallıkları" etkisine değer katan, birbirlerinden yararlanabilecekleri bir "öğrenme topluluğu" yaratmak. Proje, MEÖ fırsatlarının geliştirilmesi ve kalitesinin arttırılması, farklı AB proje ortağı ülkelerinden tecrübe ve uzmanlığın aktarılması için katkıda bulunacaktır. BIOTECH-GO ayrıca, MEÖ düzeni için yeni eğitim yöntemleri aracılığıyla örgün, örgün olmayan ve gayri resmi eğitimler arasında köprü oluşturulmasını teşvik edecek ve Avrupa bilgi temelli topluluğunun oluşturulmasına destek olacaktır.

Uluslararası düzeydeki etkisi

BIOTECH-GO projesi, çevrimiçi ve çevrimdışı yaklaşımına dayanan yüksek kalitede MEÖ yolları sunarak eğitimden işe ve / veya ileri eğitime geçişle ilgili Avrupa çapında devam eden sürece yardımcı olmayı amaçlamaktadır. AB MEÖ politikası tarafından kabul edilen deneyim, bilgi ve yenilikçi uygulamaları bir araya getirmekte ve farklı sektörlerde KOBİ'ler için geçerli olan biyoenformatik eğitimini sunarak akıllı yöntemlerle uygulamaktadır. Böylece, uzmanlık kariyeri ve mesleki yeterlik geliştirme için umutlar artmaktadır. Bütün bu tedbirler ve faaliyetler, AB üyesi olamayan ülkelerde AB MEÖ eğitim politikası girişimleri ve prosedürlerinin yaygınlaşmasına da katkıda bulunacaktır.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.