BIOTECH-GO Gelişme Aşamaları

Proje yöntemi, proje ömrünü 5 işlevsel aşamaya ve 10 evreye bölen Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SGYD) kavramına dayanmaktadır. Proje süresince ve proje sonrasında projenin ana hedefine ulaşması için BIOTECH-GO'nun etkili stratejisini özetlemektedir. (Şekil 1). Bu aşamalar, projenin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamakta ve hedef kullanıcıların ve sektörlerin proje çıktılarından faydalanmalarını ve projenin etkisini anlamalarını temin etmektedir.

Şekil. 1 BIOTECH-GO Proje Operasyonel Planı

Şekil. 1 BIOTECH-GO Proje Operasyonel Planı

BIOTECH-GO Kalite Yönetimi

Farklı evrelerdeki ilerlemeyi ölçmek için bir dizi kalite göstergesi uygulanmaktadır. Kalite yönetim araçları BIOTECH-GO çıktılarının kontrol ve değerlendirilmesi prosedürlerini kullanarak proje bileşenlerinin bütünlüğünü, esnekliğini ve etkinliğini izlemektedir.

MEÖKTS kredi puanlarının tahsisi, ulusal gerekliliklere bağlıdır. Proje ekibi, tanımlanmış AYÇ için eksiksiz bir yeterlik içinde birimlerin göreceli ağırlığı hakkında bilgi sağlayan bir kredi puanı cetveli hazırlamaktadır.

Yetkinlik kazanımı için gerekli olan öğrenme zamanını resmi olmayan / gayrı resmi olarak belirlemek için farklı ülkelerdeki ve durumlardaki resmi öğrenme içerikleri, karşılaştırılmıştır.

Süreç kalite göstergeleri aşağıdakileri dikkate almalıdır:

  • İçerik ve hedefler arasındaki uygunluk.
  • İşin değerlendirilmesi ve öz değerlendirme için kriterler.
  • Proje iletişiminin ve operasyonel aşamalara ait planların yeterliliğinin değerlendirilmesi.
  • Proje çıktılarının AB gerekliliklerine göre değerlendirilmesi.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.