BIOTECH-GO Eğitim Modelleri

BIOTECH-GO Eğitim Modelleri, aşağıdaki gruplara yönelik olarak hazırlanmıştır:

 • Hedef gruplar: BIOTECH-GO yeterlik modeli, bu gereksinimleri karşılamak üzere seçilmiş olan öğretmenleri, eğitmenleri, öğrenme kolaylaştırıcılarını, rehberlik alanındaki uzmanları, okul / kurum yöneticilerini ve politik karar vericileri hedef almaktadır.
 • Ekonomi sektörleri: Biyoteknoloji, kimya ve eko-mühendislik, sağlık ve gıda endüstrisi, BIOTECH-GO eğitim yollarını takip ederek ilgili ve güncel yetkinliklere sahip profesyonellere ihtiyaç duymaktadır.
 • Kurumsal işbirliği: Çeşitli kuruluşlar ve ulusal kurumlar arasındaki BIOTECH-GO ortaklığı, ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde yetkinliklerin düzenlenmesi, şeffaflığı ve tanınması sürecine katkıda bulunmaktadır.

BIOTECH-GO projesinin faydaları nelerdir?

Hedef gruplar;

 • Öğrenme motivasyonu için yoğun destek.
 • Yeterlik değerlendirmesi için ulusal iyi deneyimlerin uygulanması.
 • Sektörel yeterlik tanımı ve çok dilli e-portal için MEÖKTS tabanlı sistem.
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı öğrenme yöntemlerine dayanan BIOTECH-GO eğitim programı.
 • Eğitim birimleri ile bir dizi Öğrenme Çıktısı.
 • Öğrenme Yolları
 • Kredi puanları veren MEÖKTS değerlendirme planı.
 • Mesleki eğitim yöntemlerinde yeni yaklaşımlar ve dersler için ihtiyaç duyulan çeşitli uygulamalar;
 • Farklı Avrupa ülkelerinde kullanılan eğitim materyalleri hakkındaki bilginin çoğalması;
 • BIOTECH-GO eğitim alanındaki diğer öğretmenler / eğitmenlerle teorik ve pratik en iyi uygulamaların paylaşılması;
 • Resmi ve gayrı resmi ortamlarda edinilen yeterliklerin aktarılması ve tanınması için mekanizmanın aktarılması;
 • Hareketlilik süreçlerinde bir model oluşturulması, böylece transfer ve iş gücü hareketliliği sürecinin teşvik edilmesi;

gibi konulardan yararlanmaktadır.

Hedef sektörler aşağıdaki konularda BIOTECH_GO dan yararlanmaktadır:

 • Sektörel iletişim ve yedi adet çalıştay düzenlenmesi.
 • BIOTECH-GO ürünlerinin yaygınlaştırılması ve kullanılması ve sektörel düzeyde 6 test etkinliğinin düzenlenmesi.
 • Proje sonuçlarının ilgili sektörlere yerleştirilmesi.
 • Çok dilde yaygınlaştırma materyalleri: kitapçıklar, broşürler; afişler; web sitesinde yer alan bilgiler ve diğerleri.

Bölgesel kalkınma aşağıdakilerden yararlanmaktadır:

 • Standartlaştırılmış kullanıcı merkezli MEÖ öğrenme yolları.
 • Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'de eğitim ve sanayi sektörlerine sunulacak BIOTECH-GO alanında yetkinlik tanımları.
 • Küresel olarak erişilebilir BIOTECH-GO e-portalı.
 • Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'den eğitim alanlara yönelik testler ve sertifikalar.
 • Proje sonuçlarının sunumu için ulusal düzeyde yapılan BIOTECH-GO çalıştayları.
 • Daha geniş kitlelerin katılımıyla uluslararası düzeyde yapılan çalıştaylar.
 • PureH2O modelinin daha çok uygulanması için benzer girişimle bir araya getirme faaliyeti.
 • ERASMUS+ gibi birçok AB girişiminin başlatılması; Güneydoğu Avrupa, Interreg Çerçeve Programı, Horizon 2020 ve diğerleri.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.