• Anasayfa
 • Proje
 • BIOTECH-GO İçeriği: Akıllı İşler için Doğru Becerilerin Sağlanması

BIOTECH-GO İçeriği: Akıllı İşler için Doğru Becerilerin Sağlanması

Avrupa ekonomisi BIOTECH-GO için nasıl bir çaba harcamaktadır?

 • Sürdürülebilir bilgi temelli ekonominin geliştirilmesi için yeni fırsatlar keşfederek,
 • Avrupa ve küresel ekonomideki yapısal değişikliklere uyum sağlayabilmeleri için sektörü ve firmaları destekleyerek,
 • Biyoteknoloji ve ilgili sektörlerdeki iş gücünün niteliklerini iyileştirmek için eğitim programlarını ve yöntemlerini uyarlamaları amacıyla girişimcileri destekleyerek.

Avrupa iş piyasası, BIOTECH-GO'ya nasıl ulaşır?

 • Kişilerin beceri ve yeterliklerini firmaların ve sektörün sunduğu akıllı işlerle eşleştirerek,
 • Yenilikçi biyoenformatik bilgileri eğiticilerin ve diğer MEÖ kolaylaştırıcılarının yeterlikleri açısından temel bir bileşen olarak teşvik ederek,
 • İş ve iş başvurularında sürdürülebilirliğini teşvik etmek için BIOTECH-GO eğitim programları yoluyla,
 • Bilgi temelli ekonomi için BIOTECH-GO girişimini desteklemek amacıyla şeffaflığını ve yeterlik tanınmasını artırarak.

BIOTECH-GO ‘ye göre:

 • Avrupa ekonomisi ve iş piyasası iş başvurularının niteliğini artırmak için araçlara ihtiyaç duymaktadır.
 • Avrupa şirketleri ve işverenleri, işlerine yenilikler getirmek için biyoenformatik odaklı eğitim alanlarına ihtiyaç duymaktadır.
 • Avrupa vatandaşlarının ve iş arayanların, kendi hayatlarında ve çalışma hayatlarında daha akıllı teknolojiye odaklı ve proaktif olmaları ve işverenlerin iş gereksinimlerini karşılayabilmeleri için bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir.

BIOTECH-GO'nun işgücünün becerilerini geliştirmek için kullandığı araçlar şunlardır:

 • Avrupa 2020 hedefleri doğrultusunda Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanlarının eğitimi ve öğretimi ile ilgili yenilikçi içerik ve yöntemi aktarmak.
 • Rekabet gücünü ve yenilikçiliği korumak amacıyla hedef kullanıcılara Avrupa ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılayan bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak.
 • Mesleki faaliyetlerle yakından alakalı beceri ve yetkinliklere sahip uzmanlarca uygulanmasını teşvik eden Avrupa işgücü piyasası ile uyumlu olmak.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.