BIOGNOSIS (Yunanistan)

Biognosis ana görevi; halk sağlığı, doğal kaynaklar ve çevre korumasına katkıda bulunmak olan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kuruluş danışmanlık ve proje tasarım hizmetlerinin yanı sıra bu alanlarda araştırmalar yapmakta, sağlık ve çevreyle ilgili yeni bileşimlerin tasarımında ve sentezinde yeni uzmanlıklar geliştirmektedir.

Biognosis, Yunanistan’da ve yurtdışında bulunan çeşitli kamu araştırma ve teknoloji merkezlerine, akademik kurumlara ve endüstrilere hizmet sunmaktadır. Hem küçük hem de büyük ölçekli projelerde, ulusal ve uluslararası ortaklarla yenilikçi çözümler geliştirerek işbirliği yapmaktadır. Biognosis, yeterlik profilinin oluşturulması, yenilikçi ders anlayışıyla BIOTECH-GO öğrenme materyalinin hazırlanması için gerekli olan sistemin yapılandırılmasına ve bunların Yunanca’ya tercüme edilmesine katkıda bulunmaktadır. Kuruluş, eğitim görenlere ve eğiticilere yönelik BIOTECH-GO eğitim materyallerinin geliştirilmesinin yanı sıra, proje hedef gruplarıyla gerçekleştirilmesi planlanan test çalışmalarının, çalıştayların ve seminerlerin organizasyonundan ve gerçekleştirilmesinden sorumludur. Biognosis, biyoteknoloji sektöründe bulunan Yunan KOBİ’lere proje sonuçlarının tanıtımını yaparak pilot çalışmaya katkıda bulunmaktadır.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.