BIOTECH-GO projesi: Mesleki Eğitimin Akıllı İşlerle Buluştuğu Yer

Biyoenformatikte Harmanlanmış Öğrenme - KOBİ'lerin Biyoteknolojik Yenilik Aracı "BIOTECH-GO", mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) kolaylaştırıcılarının (öğretmenler, eğitmenler, ders verenler ve kurumsal yöneticilerin) sürekli eğitimini destekleyen iddialı, çok taraflı bir Avrupa projesidir. BIOTECH-GO, bilimsel bir alan olan biyoenformatikte eğitim materyali sağlayarak, mesleki eğitim ve öğretim çalışanlarının temel mesleki becerilerini geliştirmeleri için yenilikçi bir sistem geliştirmiştir. BIOTECH-GO girişimi, sürdürülebilir Avrupa ekonomisi için, iş arayanların, işverenlerin, kanun ve politika yapıcıların AB işgücü piyasasının daha akıllı ve daha yeşil işlere dönmesine katkıda bulunacaktır. Biyoteknoloji sektöründe bilgi teknolojilerinin daha fazla uygulanması, yetkili uzmanların biyolojik verileri işlemek için biyoenformatik yöntemler ve yazılım araçlarını uygulamasını gerektirmektedir. Biyoenformatik sonuçlarına erişim veya biyoenformatiği anlamaları için kullanıcıları eğitmek genel bir sorundur çünkü dünyada üniversite düzeyinde biyoenformatik müfredatları azdır.

Biyoteknoloji alanında çalışan KOBİ lerin birçoğu araştırma amacıyla biyoenformatik üzerine çalışmaktadır ve etkin biyoenformatik araçlar çoğu zaman iş stratejisinin önemli bir parçasıdır. BIOTECH-GO'nun temel hedef grubu, biyoenformatik konusu ile ilgilenen, bilgi ve deneyim sahibi mesleki eğitim uzmanlarıdır. Bu hedef gruplarının yeterlikleri Öğrenme Yolları ile sunulan esnek, aktarılabilir öğrenme sistemi vasıtasıyla ve yeni beceri temelli eğitim sistemi ile artırılmaktadır. Bu durum biyoenformatiklerin biyoteknoloji endüstrisinde daha iyi anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamıştır. Yine de, birçok KOBİ'nin, işlerinin bu önemli kısmından sorumlu tek bir elemanı vardır. Bu nedenle, sürekli veya yaşam boyu öğrenme yaklaşımı içinde becerilerini güncellemek ve artırmak için personel eğitimi önemli bir konudur. Bu konu, biyoenformatikte harmanlanmış öğrenmeyi getiren ve mevcut ve gelişmekte olan altyapıdan iş kazancı elde etmeleri için KOBİ'lere ve diğer endüstri kuruluşlarına fırsatlar sunan BIOTECH-GO projesi tarafından ele alınmaktadır. BIOTECH-GO harmanlanmış öğrenme platformu, o alandaki yenilikçi yeterlik tanımına uyan bilgi temelli bir matris olarak yapılandırılmıştır. Bu platform biyoenformatik ile ilgili, Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (MEÖKTS) ve Avrupa Yeterlik Çerçevesi (AYÇ) teknik özellikleri ilkelerine göre tasarlanmış ana eğitim materyalidir. Eğitim alanların, becerilerini arttırmak için bu dijital platform vasıtasıyla MEÖKTS tabanlı öğrenme materyalinin Avrupa'ya sunulmasını sağlamaktadır. Bu tasarı, bu sektörde çalışan kişilerin profesyonel performansını artıracak ve biyoteknoloji alanında ilgili kalite standartlarının uygulanmasını teşvik edecektir. BIOTECH-GO konsorsiyumu tarafından geliştirilen yenilikçi BİT tabanlı öğrenme materyalinin kullanılması, proje hedef gruplarının (mesleki eğitim öğretmenleri, eğitmenler, ders verenler ve biyoteknoloji alanındaki KOBİ personelinin) beceri ve yeterliklerinin güncellenmesine ve artırılmasına katkıda bulunacaktır. Proje konusundaki mesleki eğitim uzmanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin güncellenmesi ayrıca:

  • biyoteknoloji alanında hizmet veren KOBİ'lerde; biyoenformatik araç uygulamaları yoluyla biyoloji araştırmalarının ilerlemesine katkıda bulunacak;
  • teknisyenlerden başlayarak bağımsız araştırmacılara kadar her seviyede KOBİ personeline ileri biyoenformatik eğitimi sağlayacak;
  • son teknolojilerin sektörde yaygınlaştırılmasına destek olacak;
  • Avrupa çapında biyolojik veri sağlanmasını koordine edecektir.

"Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (ESD)" kavramını uygulayan BIOTECH-GO, yetkinliğe dayalı harmanlanmış öğrenmeyi kolaylaştıracak ve girişimcilik için umutları artıracaktır.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.