Επίπεδο εγγραφής: Βασικό επίπεδο

Ως προϋπόθεση εγγραφής στο πρόγραμμα JSEP, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να διαθέτει ένα ελάχιστο σύνολο Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Υποχρεώσεων και ικανότητα Αυτονομίας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της πληροφορικής στην εποχής της "-ομικής".

Θεματική ενότητα Περιγραφείς: Γνώσεις, Δεξιότητες, Υποχρεώσεις & Αυτονομία
Βιολογία Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να:
 • Κατανοήσει θεμελιώδη θέματα στη βιοχημεία, τη γενετική, την κυτταρική βιολογία, τη μοριακή βιολογία, τη βιολογία συστημάτων, την θεωρία της εξέλιξης, τη γονιδιωματική, την αλληλούχιση νέας γενιάς, τη πρωτεωμκή / φασματομετρία μάζας.
Επιστήμη υπολογιστών Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να:
 • Καταγράφει απλές λογικές προγράμματος που απαιτούν βασικές δεξιότητες κωδικοποίησης: χειρισμός κειμένου, εργασία με χρήση αρχείων, εφαρμογή απλών συνθηκών,
 • Χρησιμοποιεί βασικές τεχνικές προγραμματισμού:
 • εργασία με χρήση λίστας, συσχετιστικούς πίνακες, και κανονικές εκφράσεις (συμβολοσειρές με ειδικό περιεχόμενο και νόημα). Σύνταξη λειτουργιών, προγραμματισμός βασικών αλγορίθμων,
 • Χρησιμοποιεί αποσφαλματωτή (εργαλείο εντοπισμού σφαλμάτων) και ένα σύστημα ελέγχου εκδόσεων (VCS),
 • Χρησιμοποιεί πακέτα λογισμικού επιστημονικής και στατιστικής ανάλυσης και αποθετήρια λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
Μαθηματικά Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να:
 • Έχει βασικές γνώσεις στις Πιθανότητες και τη Συνδυαστική,
 • Αξιοποιήσει και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα βασικών στατιστικών δοκιμών στο πλαίσιο της μοριακής βιολογίας και της γονιδιωματικής,
 • Κατανοήσει τις βασικές αρχές της θεωρίας γραφημάτων.
Γενικά Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να:
 • Εφαρμόσει τεχνικές διαχείρισης χρόνου και έργου,
 • Επιδείξει ανεξαρτησία, αυτοπαρακίνηση, επιθυμία για γνώση και αφοσίωση,
 • Συνθέσει πληροφορίες και να συγκρίνει αποτελέσματα,
 • Επικοινωνεί επιστημονικές έννοιες και δεδομένα,
 • Εκφράσει αναλυτικό συλλογισµό και επιστημονική δημιουργικότητα,
 • Πραγματοποιεί συλλογικές εργασίες και δικτύωση.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.