Επίπεδο εγγραφής: Προχωρημένο επίπεδο

Προκειμένου να εγγραφεί στο προηγμένο επίπεδο του JSEP, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να διαθέτει ένα ελάχιστο σύνολο ικανοτήτων γνώσης, δεξιοτήτων, ευθύνης και ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει

Ως προϋπόθεση εγγραφής στο πρόγραμμα JSEP σε προχωρημένο επίπεδο, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να διαθέτει ένα ελάχιστο σύνολο Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Υποχρεώσεων και ικανότητα Αυτονομίας στη βιοπληροφορική για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πληθώρα εφαρμογών της βιοπληροφορικής στους τομείς της βιοτεχνολογίας: Υγεία, Παραγωγή και τεχνολογία τροφίμων, Γεωργία και Βιοαποκατάσταση.

Περιγραφέας Γνώσεις, Δεξιότητες, Υποχρεώσεις & Αυτονομία
Βιολογικές βάσεις δεδομένων και πηγές δεδομένων Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να:
 • Αναλύει δεδομένα αλληλούχισης,
 • Εφαρμόζει υπολογιστικές προσεγγίσεις σε βιολογικά ερωτήματα,
 • Δημιουργεί μοντέλα δομής του DNA και της πρωτεΐνης, και βιοχημικών συστημάτων,
 • Χρησιμοποιεί μορφές δημοσίων δεδομένων,
 • Πραγματοποιεί στοίχιση αλληλουχιών και αναζήτηση αλληλουχίας,
 • Πραγματοποιεί πρόβλεψη δομής των γονιδίων και πρωτεϊνών,
 • Πραγματοποιεί φυλογενετική ανάλυση, ανάλυση ολόκληρων γονιδιωμάτων, και πρωτεωμική ανάλυση.
 • Πραγματοποιεί διερεύνηση δημόσιων βιολογικών βάσεων δεδομένων.
Εργαλεία βιοπληροφορικής για τη μελέτη αλληλουχιών DNA και πρωτεϊνών Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να:
 • Κατανοήσει και να χειριστεί τους αλγόριθμους εύρεσης γονιδιωμάτων (genefinders),
 • Χρησιμοποιεί εργαλεία ανίχνευσης χαρακτηριστικών του DNA,
 • Πραγματοποιεί σύγκριση αλληλουχιών κατά ζεύγη,
 • Διαχωρίζει τις τεχνικές ολικής και τοπικής στοίχισης,
 • Πραγματοποιεί αναζήτηση με βάση την τοπική στοίχιση,
 • Εφαρμόσει πολυλειτουργικά εργαλεία για την ανάλυση αλληλουχίας.
Ομική και βιολογία συστημάτων Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζει και να κατανοεί τα εργαλεία γονιδιωματικής και πρωτεωμικής,
 • Πραγματοποιεί ανάλυση αλληλουχίας ακατέργαστων δεδομένων,
 • Πραγματοποιεί αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος,
 • Έχει πρόσβαση σε πληροφορίες γονιδιώματος στον Ιστό,
 • Κατανοεί τα βασικά της λειτουργικής γονιδιωματικής.
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικές πειραματικές προσεγγίσεις και εργαλεία στην πρωτεωμική,
 • Πραγματοποιεί ανάλυση των βιοχημικών βάσεων δεδομένων.
Γενικά Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να:
 • Εφαρμόσει τεχνικές διαχείρισης χρόνου και έργου,
 • Επιδείξει ανεξαρτησία, αυτοπαρακίνηση, επιθυμία για γνώση και αφοσίωση,
 • Συνθέσει πληροφορίες και να συγκρίνει αποτελέσματα,
 • Επικοινωνεί επιστημονικές έννοιες και δεδομένα,
 • Εκφράσει αναλυτικό συλλογισµό και επιστημονική δημιουργικότητα,
 • Πραγματοποιεί συλλογικές εργασίες και δικτύωση.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.