Το περιεχόμενο του BIOTECH-GO

Το περιεχόμενο του BIOTECH-GO: Παροχή των σωστών δεξιοτήτων για τις έξυπνες εργασίες.

Πώς η ευρωπαϊκή οικονομία υποβοηθείται από το BIOTECH-GO;

 • Μελετώντας νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη βιώσιμης οικονομίας βασισμένης στη γνώση.
 • Παρέχοντας υποστήριξη στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις για την προσαρμογή μεσω διαρθρωτικών αλλαγών στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία.
 • Υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεθοδολογιών για τη βελτίωση των προσόντων του εργατικού δυναμικού στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των συναφών τομέων.

Πώς οδηγεί η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας στο BIOTECH-GO;

 • Συνδυάζοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ανθρώπων με τις έξυπνες θέσεις εργασίας που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.
 • Με την προώθηση της καινοτόμου γνώσης της βιοπληροφορικής ως βασικής συνιστώσας των προσόντων των εκπαιδευτών και άλλων οργανωτών της εκπαιδευτικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ).
 • Με το πρόγραμμα κατάρτισης BIOTECH-GO για την προώθηση της βιωσιμότητας στις επιχειρηματικές και εργασιακές εφαρμογές.
 • Με τη βελτίωση της διαφάνειας και την αναγνώριση των προσόντων για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας του BIOTECH-GO για την γνώση βασισμένη στην οικονομία.

Για το BIOTECH-GO:

 • Η ευρωπαϊκή οικονομία και η αγορά εργασίας χρειάζονται εργαλεία για τη βελτίωση των προσόντων των αιτούντων εργασία.
 • Οι ευρωπαϊκές εταιρείες και οι εργοδότες χρειάζονται στρατηγικές βιοπληροφορικής για την εισαγωγή καινοτομιών στις επιχειρήσεις τους.
 • Οι ευρωπαίοι πολίτες και οι εργαζόμενοι που αναζητούν εργασία χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες για να είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στην έξυπνη τεχνολογία και στη ζωή τους για να εργαστούν και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εργασίας των εργοδοτών.

Τα εργαλεία BIOTECH-GO που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού είναι:

 • Μεταφορά καινοτόμου περιεχομένου και μεθοδολογίας σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
 • Παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους ενδιαφερόμενους χρήστες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Συσχέτιση με την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας όπου ενθαρρύνεται η υποψηφιότητα επαγγελματιών με δεξιότητες και ικανότητες στενά συνδεδεμένες με τις θέσεις εργασίας.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.