Στόχοι και Καινοτομίες του έργου BIOTECH-GO

Το BIOTECH-GO αποσκοπεί να οικοδομήσει:

 • Ένα σύστημα δομημένης περιγραφής δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία.
 • Νέες ευκαιρείες εκπαίδευσης για εκπαιδευτές και προσωποποιημένες εκπαιδευτικές οδούς βασισμένες στις προτιμήσεις και στις απαιτήσεις της εργασίας των εκπαιδευομένων .
 • Νέα προσέγγιση με επίκεντρο την γνώση.
 • Βελτιωμένη εκπαιδευση στη Βιοπληροφορική για τους επαγγελαμτίες της ΕΕΚ.
 • Νέο προενεργό ρόλο των εκπαιδευτών και συγγραφέων.
 • Εσαγωγή ενος καινοτόμου μοντέλου δεξιοτήτων για τους επαγγελαμτίες της ΕΕΚ βασισμένο στο EQFκαι στο ECVET.

Οι καινοτομίες του προγράμματος

Οι καινοτομίες στις οποίες βασίζεται το BIOTECH-GO βασίζονται στην: αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης, διενέργεια ηλεκτρονικών μαθημάτων, χρήση των πόρων του διαδικτύου για ανταλλαγή ορθών πρακτικών, ανταλλαγή πληροφοριών και ικανοτήτων και ενίσχυση των ικανοτήτων. Χρησιμοποιώντας έναν καινοτόμο τρόπο εκπαίδευσης στη βιοπληροφορική, το πρόγραμμα BIOTHECH-GO θα παρέχει μια βάση για την διαμόρφωση διαφόρων διαρθρωτικών τρόπων μάθησης και ενός καινοτόμου σχεδιασμού προσόντων ’σύμφωνα με το ECVET και EQF/NQFs. Η καινοτόμος πρωτοβουλία του προγράμματος BIOTECH-GO είναι η διαμόρφωση μιας διεθνούς στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την μακροπρόθεσμη ενίσχυση της δημιουργίας ελκυστικών θέσεων εργασίας στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Η εφαρμογή της κατάρτισης στη βιοπληροφορική επιδιώκει να καινοτομήσει στη σφαίρα της βιοτεχνολογίας και τους συναφείς κλάδους και με τον τρόπο αυτό να αναβαθμίσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές και την κοινωνική πρόοδο. Θα δώσει τη δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης στην προσέγγιση των σχεδίων από τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα για την επίτευξη της εφαρμογής του ECVET στην Ευρώπη. Για την υλοποίηση όλων αυτών των ιδεών προβλέπονται τα ακόλουθα ειδικά μέτρα για το έργο:

 • Χρήση βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων κατάρτισης σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές(ακολουθώντας τις συνήθεις κοινωνικές πρακτικές της χώρας, την προσωπική/επαγγελματική εμπειρία κλπ.), κατά την ανάπτυξη εργαστήριων/σεμιναρίων.
 • Εφαρμογή κριτηρίων για την επιλογή των καλύτερων κλαδικών εκπαιδευτικών παραδειγμάτων στην ΕΕ (αναρτημένα στην ιστό σελίδα του έργου).
 • Δοκιμασία ποιοτικών μέσων για την ένταξη της εμπειρικής μάθησης στη διδακτέα ύλη (προσωπικές συνεντεύξεις, προσωπικά σχέδια μελέτης και φάκελοι ικανότητας).
 • Διαδικτυακές συνεδριάσεις των εταίρων του έργου για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών της «κατάρτισης στο χώρο εργασίας» και στην επαγγελματική ζωή.
 • Ανάπτυξη τοπικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης με συνεργασία ατόμων απο τον χώρο εργασίας και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων και (σιωπηλών) εταίρων.
 • Εσωτερική/εξωτερική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση της προόδου της μάθησης στην εταιρική σχέση.

Η καινοτόμος αποστολή του BIOTECH-GO οφείλεται σε μεταβιβάσιμα επίπεδα εξειδίκευσης σύμφωνα με το ΕΠΕΠ τα οποία διευθετούνται έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν στην επίσημη/ανεπίσημη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Αυτό θα αυξήσει την ικανότητα για καινοτομίαστη βιοπληροφορική και θα βελτιώσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα.

Η καινοτόμος και έξυπνη προσέγγιση για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων θα συμβάλει στην επικύρωση/διαπίστευση της ΕΕΚ μετά το πέρας του προγράμματος, καθώς και στη μελλοντική δυνατότητα εμπορευματοποίησης. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ικανότητα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες σε καινοτομίες και εφαρμογές βιοπληροφορικής στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Η εξειδίκευση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού στους διάφορους κλάδους της βιοτεχνολογίας θα ενισχύσει την ποιότητα της εργασίας τους για την επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.