Στάδια ανάπτυξης και ποιοτική διαχείριση του BIOTECH-GO

Η μεθοδολογία του έργου βασίζεται στο σύστημα ανάπτυξης κύκλου ζωής (SDLC), κατά το οποίο διαιρείται η διάρκεια ζωής του έργου σε 5 λειτουργικές φάσεις και 10 στάδια. Σε αυτά περιγράφονται αποτελεσματική στρατηγική του BIOTECH-GO για την επίτευξη του κύριου στόχου του έργου, τόσο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου όσο και τη διάρκεια της ζωής του. (Εικ.1). Αυτές οι φάσεις εγγυώνται την κατάλληλη αξιολόγηση του έργου, εξασφαλίζουν την πιθανή επιτυχία των χρηστών και των τομέων-στόχων, την αξιοποίηση των προϊόντων του έργου και την κατανόηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Εικόνα. 1 Επιχειρησιακό σχέδιο του προγράμματος BIOTECH-GO

Εικόνα. 1 Επιχειρησιακό σχέδιο του προγράμματος BIOTECH-GO

Διαχείριση ποιότητας του BIOTECH-GO

Χρησιμοποιείται ένα σύνολο δεικτών ποιότητας για τη μέτρηση της προόδου σε διάφορες φάσεις. Τα εργαλεία διαχείρισης ποιότητας παρακολουθούν την ακεραιότητα, την ευελιξία και την αποδοτικότητα των στοιχείων του έργου, χρησιμοποιώντας διαδικασίες για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του BIOTECH-GO.

Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων ECVET εξαρτάται από τις εθνικές απαιτήσεις. Η ομάδα του έργου προετοιμάζει ένα πλαίσιο πιστωτικών μονάδων, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το σχετικό βάρος των μονάδων σε ένα πλήρες προσόν για καθορισμένο επίπεδο EQF.

Τα τυπικά πλαίσια μάθησης σε διάφορες χώρες και καταστάσεις συγκρίνονται για τον προσδιορισμό του χρόνου μάθησης για την απόκτηση ικανοτήτων με ανεπίσημο/άτυπο τρόπο.

Οι δείκτες ποιότητας της διαδικασίας θα πρέπει να τηρούν:

  • Συνάφεια μεταξύ περιεχομένου και στόχων.
  • Κριτήρια αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των εργασιών.
  • Αξιολόγηση της επάρκειας της επικοινωνίας του έργου και των σχεδίων των λειτουργικών φάσεων.
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου σε σχέση με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.