Τα πνευματικά προϊόντα του έργου BIOTECH-GO

Το έργο αναπτύσσει καινοτόμα αποτελέσματα με επίκεντρο τη βελτίωση των ευκαιριών για ΕΕΚ των φορέων συμμετοχής καθώς και των χρηστών. Στόχος είναι οι πάροχοι ΕΕΚ(εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές και εκπαιδευτές της ΕΕΚ), προσωπικό βιοτεχνολογικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και οι αιτούντες εργασία. Τα παραδοτέα του BIOTECH-GO (έργα πνευματικής παραγωγής, πολλαπλασιαστικές δράσεις καθώς και όλα τα άλλα υποστηρικτικά αποτελέσματα) θα εμφανίζονται στο διαδίκτυο για δωρεάν πρόσβαση. Η διαθεσιμότητά τους θα εξασφαλιστεί μέσω: φιλικής προς το χρήστη οργανωμένης πλατφόρμας BIOTECH-GO– για συνδυασμένη μάθηση, σελίδας Facebook και άλλων ηλεκτρονικών μέσων: YouTube. Ηλεκτρονικά βιβλία CD / DVD.

Τα πνευματικά προιόντα του έργου είναι:

IO1. Ανασκόπηση και χαρτογράφηση των εθνικών/κοινοτικών προκλήσεων βιοπληροφορικής για την ενίσχυση της βιοτεχνολογίας και των βιοτεχνολογικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Εθνική μελέτη

Περιγραφή: Οι εθνικές μελέτες του έργου BIOTECH-GO θα παρουσιάσουν την ανασκόπηση των τρεχουσών πρακτικών και των εθνικών ιδιαιτεροτήτων στην εκπαίδευση Βιοπληροφορικής στις χώρες των εταίρων του έργου. Οι μελέτες θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα υφιστάμενα μαθήματα εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών στη βιοπληροφορική, την παρουσία και εκμετάλλευση διαφορετικών τρόπων μάθησης (εξ αποστάσεως, μερικής απασχόλησης, αρθρωτής μάθησης),καιτα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης ικανοτήτων . Θα μελετηθούν επίσης οι δομές που εμπλέκονται στην κατάρτιση, το υφιστάμενο εθνικό/ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο η εθνική πολιτική, καθώς και η εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών/κενών στη θεματική περιοχή του προγράμματος. Έχει επισημανθεί η ευθυγράμμιση με τις εθνικές/ΕΕ προτεραιότητες ΕΕΚ (εφαρμογή του ΕΠΕΠ/ΕΣΠΑ και ECVET) και παρουσίαση κοινού πλαισίου με αναφορά στις υπάρχουσες ανάγκες για ανάπτυξη κατάλληλου προγράμματος ηλεκτρονικής κατάρτισης. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί η ευκαιρία για εκμετάλλευση διαφορετικών τρόπων μάθησης (εξ αποστάσεως, μάθηση μερικού χρόνου, αρθρωτή μάθηση) ως μέρος του συστήματος ΕΕΚ.

IO2. Σχεδιασμός εκπαίδευσης & Παράδοση Πλαισίου.

Περιγραφή: Μια ειδικά σχεδιασμένη διαδραστική ηλεκτρονική πύλη η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε βάση δεδομένων- γνώσεων στον τομέα της βιοπληροφορικής. Λειτουργεί επίσης ως εργαλείο διάδοσης και χρήσης για τη μεταφορά παραδοτέων έργων σε τελικούς χρήστες και ομάδες-στόχους και επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και ιδεών κατάρτισης εντός και εκτός της κοινοπραξίας του έργου. Σχεδιάστηκε ως εξής:

  • Γενικές πληροφορίες σχετικά με το έργο που περιγράφουν τους στόχους του BIOTECH-GO, τα παραδοτέα και τις επιπτώσεις.
  • Πλατφόρμα κατάρτισης πολυμέσων BIOTECH-GO - παρέχει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία ενός αλγορίθμου που στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων στο BIOTECH-GO.
  • Ηλεκτρονική βάση δεδομένων BIOTECH-GO - παροχή πληροφοριών στους τελικούς χρήστες με γνώση σχετικά με χρήσιμους συνδέσμους, έγγραφα νομοθεσίας, μελέτες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκθέσεις πρακτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο κλπ.· Το ευρωπαϊκό και το εθνικό καθεστώς που σχετίζεται με τους τομείς των έργων.
  • Διάδοση και χρήση του προγράμματος.

IO3. Πρόγραμμα Κοινής Εκπαίδευσης BIOTECH-GO (JSTP)

Περιγραφή: Μία μικτή πλατφόρμα κατάρτισης του προγράμματος για την αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευομένων στον τομέα της βιοπληροφορικής. Βασίζεται στα πρόσφατα εργαλεία της ΕΕ για την εφαρμογή του ΕΠΕΠ/ΕΣΠ και της εφαρμογής του ECVET στη διαδικασία ΕΕΚ. Η πλατφόρμα προωθεί εκπαιδευτικές προσεγγίσεις βασισμένες σε ικανότητες μέσω της ανάπτυξης του περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης του έργου BIOTECH-GO και του προγράμματος ΕΕΚ με την ανάπτυξη μαθησιακών αποτελεσμάτων( LO) για την απόκτηση δέσμης γνώσεων, δεξιοτήτων και ευρύτερων ικανοτήτων από τις ομάδες-στόχους του έργου και τους τελικούς χρήστες.

IO4. Βελτίωση της μαθησιακής προσβασιμότητας: τρόποι εκπαίδευσης BIOTECH-GO

Περιγραφή: Η παροχή βελτιωμένης προσβασιμότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία στη βιοπληροφορική επιτυγχάνεται με την καθιέρωση και λειτουργία 3 τρόπων μάθησης με βάση τα πολυμέσα – εξ αποστάσεως μάθηση, εκπαιδευση μερικού χρόνου , αρθρωτή μάθηση. Οι τρεις τρόποι μάθησης διαρθρώνονται σαν οδοί εκμάθησης ΕΕΚ που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο επίπεδο ΕΠΕΠ.

IO5. Εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές.

Περιγραφή: Μια περιεκτική επισκόπηση που περιέχει λεπτομερή περιγραφή του μοντέλου εκμάθησης πολυμέσων θα σχεδιαστεί για εκπαιδευτές και παρόχους κατάρτισης για να διευκολύνει τη χρήση του μοντέλου συνδυασμένης εκμάθησης. Θα εκδοθεί σε δύο μέρη:

  • Σεμινάριο για εκπαιδευόμενους-αυτό το μέρος θα αναπτυχθεί για τους εκπαιδευόμενους και θα περιλαμβάνει την περιγραφή και λειτουργία των εφαρμογών πολυμέσων του BIOTECH-GO για την απόκτηση ικανοτήτων μέσω ενός καθορισμένου διαύλου εκπαίδευσης.
  • Σεμινάριο για τους φορείς παροχής εκπαίδευσης-αυτό το μέρος θα εκπονηθεί για να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές με τις κρίσιμες δεξιότητες κατάρτισης και για να εισαγάγει το πλήρες δυναμικό των μεθόδων μάθησης του BIOTECH-GO για την ανάπτυξη διαδικασιών ατομικής κατάρτισης κατόπιν αιτήματος.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.