Οδηγός για την διαχείριση και τον συντονισμό του έργου BIOTECH-GO

Περιεχόμενο: Ένα σύνολο γραπτών οδηγιών που υποβάλλονται από τον συντονιστή στους συνεργάτες του BIOTECH-GO για την αποτελεσματική εκτέλεση των δράσεων τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τους ανθρώπινους, υλικοτεχνικούς και οικονομικούς πόρους του έργου.

Στόχος χρηστών: οι συνεργάτες του BIOTECH-GO.

Γλώσσα: Αγγλικά

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.