Εκθεση αποτελεσμάτων των δοκιμων και της αξιολόγησης του BIOTECH-GO

Εν συντομία: Η στρατηγική αξιολόγησης του προγράμματος BIOTECH-GO περιλαμβάνει εσωτερική και εξωτερική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Η εσωτερική παρακολούθηση καλύπτει τις δραστηριότητες οργανισμών-εταίρων, την εσωτερική αξιολόγηση των ενδιάμεσων/τελικών αποτελεσμάτων από εμπειρογνώμονες και την εφαρμογή δεικτών ποιότητας. Η εξωτερική παρακολούθηση εφαρμόζει εξωτερικά κριτήρια αξιολόγησης που οργανώνονται από ακαδημαϊκές εθνικές και διεθνείς δομές.

Η τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων/έκβασης του έργου διεξάγεται μέσω διαδικασίας δοκιμής/αξιολόγησης και συντονισμού. Ως αποτέλεσμα παρέχεται έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει:

  • Ένα σύνολο εγγράφων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης/πιστοποίησης·
  • Πληροφορίες για τη μορφή και το συγκεκριμένο περιεχόμενο για κάθε εκδήλωση και σύνοψη του τύπου και της ιδιαιτερότητας των ομάδων στόχων και των εμπλεκόμενων φορέων.
  • Συλλογή πληροφοριών ανατροφοδότησης για την εφαρμογή και τη σχετικότητα των προϊόντων του έργου.
  • Μέτρα που εφαρμόζονται για τον τελικό συντονισμό των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων.

Στην έκθεση αξιολόγησης λαμβάνονται επίσης σχετικά συμπεράσματα για τη δυνατότητα έγκρισης του συστήματος για την περιγραφή των προσόντων- διαδικασία κινητικότητας για δια-οργανωτική/πολυεθνική συνεργασία.

Γλώσσα: Αγγλικά

Διαθέσιμο: Στο διαδίκτυο

Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία αξιολόγησης περιλαμβάνει την εφαρμογή στρατηγικών αυτοαξιολόγησης μέσω ερωτηματολογίων, δοκιμών και άλλων μορφών αξιολόγησης. Δημιουργία και χρήση ενός αλγορίθμου για τη διαδικασία κατάρτισης, συλλογή δεδομένων με δομημένα εργαλεία δοκιμών και ανάλυση πληροφοριών ανατροφοδότησης.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.