Έκθεση του BIOTECH-GO σχετικά με τη διάδοση και τη χρήση των αποτελεσμάτων του.

Εν συντομία: Το αποτέλεσμα αυτό επικεντρώνεται στους στόχους και στα μέτρα διάδοσης που υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του έργου. Καθορίζει και δίνει προτεραιότητα στους βασικούς στόχους της διάδοσης του έργου. Προσδιορίζει τους κυριότερους τύπους/κατηγορίες των ενδιαφερομένων και τους λόγους για τους οποίους απευθύνεται σε αυτούς· Αναπτύσσει μέσα επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθορίζει τις χρονικές περιόδους για τις προβλεπόμενες δραστηριότητες διάδοσης και τις επαφές με τα ενδιαφερόμενα μέρη και, τέλος, εντοπίζει και δίνει προτεραιότητα στα εργαλεία διάδοσης.

Στο παρόν έγγραφο γίνεται μια επισκόπηση της διαδικασίας διάδοσης, εξάγονται συμπεράσματα για τον εντοπισμό και την προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών και του κοινού, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα ευρήματα της κοινοπραξίας, να ενθαρρύνουντη χρήση τους, να τα υποστηρίξουν και να εγκρίνουν τις συστάσεις της κοινοπραξίας σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα της έρευνας. Διεξάγεται ανάλυση της εφαρμογής των εργαλείων διάδοσης, καθώς και αξιολόγηση και χαρτογράφηση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες του έργου και στις ομάδες ενδιαφερομένων. Δίνεται τελική αξιολόγηση της στρατηγικής διάδοσης του BIOTECH-GO.

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά, Τούρκικα

Διαθέσιμο: Σε μορφή κειμένου στην ιστοσελίδα του προγράμματος

Μεθοδολογία: Παρουσίαση δεδομένων πρόσωπο με πρόσωπο. Διάδοση διαφημιστικών και ενημερωτικών υλικών, των ανατροφοδοτημένων αποτελεσμάτων για την εφαρμογή του έργου και της συλλογής και ανάλυσης της αποδοχής.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.