Οδηγός για την διαχείριση και τον συντονισμό του έργου BIOTECH-GO

Περιεχόμενο: Ένα σύνολο γραπτών οδηγιών που υποβάλλονται από τον συντονιστή στους συνεργάτες του BIOTECH-GO για την αποτελεσματική εκτέλεση των δράσεων τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τους ανθρώπινους, υλικοτεχνικούς και οικονομικούς πόρους του έργου.

Στόχος χρηστών: οι συνεργάτες του BIOTECH-GO.

Γλώσσα: Αγγλικά

Τα πνευματικά προϊόντα του έργου BIOTECH-GO

Το έργο αναπτύσσει καινοτόμα αποτελέσματα με επίκεντρο τη βελτίωση των ευκαιριών για ΕΕΚ των φορέων συμμετοχής καθώς και των χρηστών. Στόχος είναι οι πάροχοι ΕΕΚ(εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές και εκπαιδευτές της ΕΕΚ), προσωπικό βιοτεχνολογικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και οι αιτούντες εργασία. Τα παραδοτέα του BIOTECH-GO (έργα πνευματικής παραγωγής, πολλαπλασιαστικές δράσεις καθώς και όλα τα άλλα υποστηρικτικά αποτελέσματα) θα εμφανίζονται στο διαδίκτυο για δωρεάν πρόσβαση. Η διαθεσιμότητά τους θα εξασφαλιστεί μέσω: φιλικής προς το χρήστη οργανωμένης πλατφόρμας BIOTECH-GO– για συνδυασμένη μάθηση, σελίδας Facebook και άλλων ηλεκτρονικών μέσων: YouTube. Ηλεκτρονικά βιβλία CD / DVD.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκθεση αποτελεσμάτων των δοκιμων και της αξιολόγησης του BIOTECH-GO

Εν συντομία: Η στρατηγική αξιολόγησης του προγράμματος BIOTECH-GO περιλαμβάνει εσωτερική και εξωτερική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Η εσωτερική παρακολούθηση καλύπτει τις δραστηριότητες οργανισμών-εταίρων, την εσωτερική αξιολόγηση των ενδιάμεσων/τελικών αποτελεσμάτων από εμπειρογνώμονες και την εφαρμογή δεικτών ποιότητας. Η εξωτερική παρακολούθηση εφαρμόζει εξωτερικά κριτήρια αξιολόγησης που οργανώνονται από ακαδημαϊκές εθνικές και διεθνείς δομές.

Διαβάστε Περισσότερα

Έκθεση του BIOTECH-GO σχετικά με τη διάδοση και τη χρήση των αποτελεσμάτων του.

Εν συντομία: Το αποτέλεσμα αυτό επικεντρώνεται στους στόχους και στα μέτρα διάδοσης που υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του έργου. Καθορίζει και δίνει προτεραιότητα στους βασικούς στόχους της διάδοσης του έργου. Προσδιορίζει τους κυριότερους τύπους/κατηγορίες των ενδιαφερομένων και τους λόγους για τους οποίους απευθύνεται σε αυτούς· Αναπτύσσει μέσα επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθορίζει τις χρονικές περιόδους για τις προβλεπόμενες δραστηριότητες διάδοσης και τις επαφές με τα ενδιαφερόμενα μέρη και, τέλος, εντοπίζει και δίνει προτεραιότητα στα εργαλεία διάδοσης.

Διαβάστε Περισσότερα

BIOTECH-GO Δράσεις κοινοποίησης προιόντων για δοκιμή και αξιολόγηση

Εν συντομία: Αυτές οι εκδηλώσεις κατάρτισης σχεδιάζονται για την πλοήγηση και την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των έργων και των προϊόντων και συνοδεύονται από ένα σύνολο εγγράφων αξιολόγησης. Έτσι, η δοκιμή των μεθόδων εκπαίδευσηςσε όλες τις χώρες εταίρους θα οργανωθείμε τρόπο μικτής μάθησης στο πλαίσιο ειδικών ικανοτήτων ΕΕΚ. . Οι εκπαιδευτικές εκδηλώσεις θα οργανωθούν σε εθελοντικήβάση και η διαδικασία κατάρτισης θα εκτιμηθεί με μεθόδους αυτόαξιολόγησης χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του προγράμματος. Η διδασκαλία έκτος σύνδεσης θα εφαρμοστεί επίσης ως εργαλείοανατροφοδότησης για τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου και της δυνατότητας εφαρμογής του προγράμματος.

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά, Τουρκικά.

Διαθέσιμο: στις χώρες των εταίρων, σε χώρο εργασίας, ως προφορικές παρουσιάσεις.

Μεθοδολογία: σεμινάρια πρόσωπο με πρόσωπο, σε δοκιμές/χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

BIOTECH-GO Ημερίδες

    • Εν συντομία: Οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις αποσκοπούν στην μετάδοση των αναπτυγμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων του έργου στο κοινό-στόχο και στους ενδιαφερόμενους φορείς μέσω της διοργάνωσης και της εκτέλεσης ημερίδων. Οι εκδηλώσεις προγραμματίζονται ως εξής:4 ημερίδες, 1 Επαγγελματικό Φόρουμ και 2 παρουσιάσεις του έργου BIOTECH-GO σε σχετικές Εθνικές/Διεθνείς εκδηλώσεις. Ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της χώρας και του ιδρύματος, οι προβλεπόμενες ημερίδες απευθύνονται σε: Πανεπιστήμια που θα λειτουργούν σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά θα στοχεύουν επίσης τις εθνικές αρχές που ασχολούνται με την ΕΕΚ.

Διαβάστε Περισσότερα

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.