Περιγραφείς του ΕΕΚ και του BIOTECH-GO

Η φιλοσοφία του έργου BIOTECH-GO συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για επενδύσεις στην εκπαίδευση και τη διαχείριση της καινοτομίας για την επιτυχή μετάβαση στην οικονομία και την κοινωνία της γνώσης.

Η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί εθνική προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που δεσμεύονται να εξασφαλίσουν τις συνθήκες λειτουργίας του συστήματος ΕΕΚ όπου τα ευρωπαϊκά επίπεδα αναφοράς και οι ποιοτικές πρακτικές κατάρτισης έχουν προτεραιότητα.

Ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια προσόντων.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF) παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο βοηθά στη σύγκριση μεταξύ των εθνικών συστημάτων προσόντων, των πλαισίων και των επιπέδων τους.

Το πλαίσιο του ΕΠΕΠ μεταφράζει τα προσόντα, καθιστώντας τα πιο κατανοητά σε διαφορετικές χώρες και συστήματα στην Ευρώπη. Το ΕΠΕΠ προάγει τη δια βίου μάθηση και την κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών είτε για σπουδές είτε για εργασία στο εξωτερικό.

Το ΕΠΠ ενθαρρύνει τις χώρες να συνδέσουν τα εθνικά τους συστήματα επαγγελματικών προσόντων με το ΕΠΕΠ, έτσι ώστε όλα τα νέα προσόντα που εκδίδονται από το 2012 να φέρουν αναφορά σε ένα κατάλληλο επίπεδο ΕΠΕΠ.

Ευρωπαϊκό Πιστωτικό Σύστημα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) στοχεύει να δώσει στον πολίτη τον έλεγχο της ατομικής του μαθησιακής εμπειρίας και το καθιστά ελκυστικότερο για τη μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών χωρών και των θέσεων εργασίας. Διευκολύνει την επικύρωση, αναγνώριση και συσσώρευση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που σχετίζονται με την εργασία, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια παραμονής σε άλλη χώρα και την εμπειρία σε διαφορετικές καταστάσεις. Το ECVET εργάζεται για την καλύτερη συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη και των προσόντων που προσφέρουν.

Το ECVET δημιουργεί ένα τεχνικό πλαίσιο για την περιγραφή των προσόντων όσον αφορά τις μονάδες των μαθησιακών αποτελεσμάτων που υπόκεινται σε διαδικασίες αξιολόγησης, μεταφοράς, συσσώρευσης και αναγνώρισης. Κάθε μονάδα συνδέεται με έναν ορισμένο αριθμό σημείων ECVET που αναπτύσσονται βάσει κοινών προτύπων: 60 βαθμοί ECVET κατανέμονται στα μαθησιακά αποτελέσματα για ένα έτος ΕΕΚ πλήρους φοίτησης.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ατόμου αξιολογούνται και επικυρώνονται προκειμένου να μεταφερθούν οι πιστωτικές μονάδες από ένα σύστημα προσόντων σε ένα άλλο. Το σύστημα επιτρέπει την ανάπτυξη κοινών αναφορών για τα προσόντα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και είναι πλήρως συμβατό με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Το BIOTECH-GO ενσωματώνει αυτά τα θέματα μέσω:

  1. Μιας ευρείας πολυγλωσσικής πύλης συνδυασμένης μάθησης που φιλοξενεί το ηλεκτρονικό σύστημα ικανοτήτων του BIOTECH-GO (εξ αποστάσεως, εκπαίδευση μερικού χρόνου, αρθρωτή εκμάθηση) καθώς και το υλικό καθοδήγησης, αξιολόγησης και διάδοσης.
  2. Συνεργασία; με τομεακές οργανώσεις για την ενσωμάτωση του συστήματος ECVET σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  3. Διάδοσης και χρήση των αποτελεσμάτων του BIOTECH-GO μέσω ανοικτών πληροφοριών και πόρων υποστήριξης.
  4. Μέτρων για την εκμετάλλευση του προγράμματος BIOTECH-GO για την περιγραφή των δεξιοτήτων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα.
  5. Σχέσεων μεταξύ των προβλεπόμενων ικανοτήτων και των προσόντων που απαιτούνται από τα εθνικά προγράμματα κατάρτισης που χρησιμοποιούν το ECVET.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.