Οι τρόποι εκπαίδευσης του BIOTECH-GO

Οι τρόποι εκπαίδευσης του BIOTECH-GO προσανατολίζονται προς:

Ομάδες-Στόχους

Το μοντέλο ικανοτήτων του BIOTECH-GO απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, διευθυντές μάθησης, ειδικούς επαγγελματικού προσανατολισμού, διαχειριστές σχολείων/ιδρυμάτων και υπεύθυνους για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Οικονομικούς τομείς

Η βιοτεχνολογία, η χημική και οικολογική μηχανική, η υγειονομική περίθαλψη και η βιομηχανία τροφίμων χρειάζονται επαγγελματίες με κατάλληλα και αναβαθμισμένα προσόντα που εγκρίνονται ακολουθώντας τις διαδρομές κατάρτισης του BIOTECH-GO.

Θεσμική συνεργασία

Η σύμπραξη BIOTECH-GO μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων και εθνικών αρχών συμβάλλει στη διαδικασία ρύθμισης, διαφάνειας και αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποια είναι τα οφέλη από τα μέτρα του BIOTECH-GO;

Οι ομάδες-στόχοι επωφελούνται από:

 • Εντατική υποστήριξη στο κίνητρό τους για μάθηση.
 • Εφαρμογή των εθνικών ορθών πρακτικών για την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων.
  • Σύστημα βασισμένο στο ECVET για την περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων και πολυγλωσσική ηλεκτρονική πύλη.
 • Πρόγραμμα κατάρτισης BIOTECH-GO βασισμένο σε μεθόδους μάθησης με σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά και εκτός σύνδεσης.
 • Σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων με μονάδες κατάρτισης.
 • Εκπαιδευτικές διαδρομές.
 • Σχέδιο αξιολόγησης ECVET που απονέμει πιστωτικές μονάδες.
 • Απόκτηση νέων προσεγγίσεων στις μεθόδους επαγγελματικής εκπαίδευσης και σε ποικίλες πρακτικές, τις οποίες χρειάζονται για τα μαθήματά τους.
 • Αύξηση της γνώσης σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλους δασκάλους/εκπαιδευτές της θεωρίας και της πρακτικής στον τομέα εκπαίδευσης του BIOTECH-GO.
 • Παράδοση μηχανισμού μεταφοράς και αναγνώρισης των προσόντων που αποκτήθηκαν σε επίσημες και ανεπίσημες τοποθετήσεις.
 • Καθιέρωση ενός μοντέλου στις διαδικασίες κινητικότητας, προωθώντας έτσι τη διαδικασία μεταφοράς και κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Οι τομείς-στόχοι επωφελούνται από:

 • Τομεακό δίκτυο και διοργάνωση επτά ημερίδων .
 • Διάδοση και χρήση των προϊόντων του BIOTECH-GO και οργάνωση 6 εκδηλώσεων δοκιμών σε τομεακό επίπεδο.
 • Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου σε συναφείς τομείς.
 • Πολυγλωσσικά υλικά διάδοσης: εγχειρίδια, φυλλάδια, αφίσες, πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος και άλλα.

Η περιφερειακή ανάπτυξη ωφελείται από:

 • Τυποποιημένες διαδρομές μάθησης ΕΕΚ με επίκεντρο τον χρήστη.
 • Περιγραφές των αρμοδιοτήτων στον τομέα του BIOTECH-GO που θα εισαχθούν στους εκπαιδευτικούς και βιομηχανικούς τομείς της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας.
 • Παγκόσμια προσβάσιμη ηλεκτρονική πύλη BIOTECH-GO.
 • Δοκιμές και πιστοποιητικά που προσφέρονται σε εκπαιδευόμενους από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Τουρκία.
 • Εθνικά εργαστήρια του BIOTECH-GO για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.
 • Διεθνή εργαστήρια με τη συμμετοχή ενός ευρύτερου ακροατηρίου.
 • Δραστηριότητα συμπλέγματος με παρόμοια πρωτοβουλία για περαιτέρω εφαρμογή του μοντέλου PureH2O.
 • Εισαγωγή πολλών πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως το ERASMUS+, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Πρόγραμμα πλαισίου INTERREG, Ορίζοντας 2020 και άλλα.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.