BIOTECH-GO Επιρροή του έργου

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο BIOTECH-GO;

  • Προσφέρουμε στους επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ένα αναβαθμισμένο πρόγραμμα μάθησης βασισμένο σε ενότητες.
  • Προσπαθούμε να τους προσφέρουμε τις γνώσεις που χρειάζονται στη μητρική τους Γλώσσα ή σε μια Γλώσσα που καταλαβαίνουν (βουλγαρικά, αγγλικά, ελληνικά και τουρκικά).
 • Έχουμε επικεντρωθεί στην αναβάθμιση των προσόντων τους προσεγγίζοντας στοχευμένα τον εκπαιδευόμενο του BIOTECH-GO.
 • Σχεδιάζουμε μια διαφανή δομή των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθορίζοντας τις μονάδες, το μέγεθος, το συνδυασμό και τις διαδικασίες αξιολόγησης και επικύρωσης για την συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του BIOTECH-GO.
 • Εκτελούμε δοκιμές και αποκτάμε ανατροφοδότηση των δεδομένων του δομικού μοντέλου BIOTECH-GO μέσα στους στόχους.

Πώς θα χρησιμοποιήσουν οι επαγγελματίες ΕΕΚ το BIOTECH-GO;

 • Επωφελούνται από τον συνδυασμό μεθόδων μάθησης, το συγκεκριμένο περιεχόμενο και τον τρόπο εκπαίδευσης.
 • Αποκτούν δεξιότητες που συμμορφώνονται με τις αρχές EQF και ECVET.
 • Έχουν πρόσβαση σε μια πολυγλωσσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ που παρέχουν περιεχόμενο και κατάρτιση σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
 • Αποκτούν νέες δεξιότητές που πληρούν τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις των νέων τρόπων εκπαίδευσης.
 • Αποκτούν ευκαιρίες κατάρτισης του BIOTECH-GO ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, στις επιχειρήσεις, και για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους θεσμούς.
 • Αναγνωρίζεται η αριστεία των νέων προσόντων τους.
 • Διεκδικούν κατάλληλες θέσεις εργασίας.

Το BIOTECH-GO εισάγει καινοτόμα εκπαίδευση στη βιοπληροφορική που βασίζεται στην εταιρική σχέση του έργου, η οποία παρέχει τη βάση για την απόδοση διαφόρων διαρθρωτικών τρόπων και οδών μικτής μάθησης και καινοτόμου σχεδιασμού προσόντων με τη χρήση ECVET και EQF/NQFs. Διασφαλίζει την ευκαιρία του να καταστεί η εκπαίδευση πιο συμβατή με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

Η τοπική/περιφερειακή επιρροή του BIOTECH-GO θα μπορούσε να επηρεάσει ενεργά αυτό το επίπεδο μέσω της εισαγωγής των πολιτικών και των σχεδίων για την αποτελεσματική κατάρτιση στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να υπάρξουν κοινά ευρωπαϊκά και εθνικά συστήματα. Το πρόγραμμα θα προσφέρει μια πλατφόρμα διαδραστικής κατάρτισης, συνδέοντας την εκπαίδευση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σε αυτά τα επίπεδα. Θα βελτιώσει επίσης τη διάρθρωση των ευκαιριών κατάρτισης που σχετίζονται με την εργασία με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και την ενσωμάτωσή τους στις τοπικές/περιφερειακές διατάξεις ΕΕΚ. Με αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα BIOTECH-GO θα προσφέρει διάφορους τρόπους για τη χρήση νέων μορφών κατάρτισης του προγράμματος σπουδών και θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για νέες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Η επίδραση σε εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο

Η εθνική και η ευρωπαϊκή επίδραση του έργου BIOTECH-GO θα ενισχύσει τη σχέση μεταξύ των εθνικών οργανώσεων ΕΕΚ και την εφαρμογή των εθνικών/κοινοτικών προτύπων για τον σχεδιασμό της μεταβλητής και διαφανούς επαγγελματικής εξέλιξης της σταδιοδρομίας. Η ποιότητα αυτής της εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερη σημασία για τις χώρες εταίρους και συμπίπτει με την ευρωπαϊκή πολιτική όπως περιγράφεται στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η επιτυχής υλοποίηση του BIOTECH-GO θα προωθήσει την ενημέρωση των εθνικών συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη συνεχή αναβάθμιση και πιστοποίηση των προσόντων. Το αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο επικεντρώνεται στα βασικά επιτεύγματα του προγράμματος για τη βελτίωση της αναγνώρισης των προσόντων των επαγγελματιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με το EQF/NQF. Ταυτόχρονα, το BIOTECH-GO θα επηρεάσει τα συγκεκριμένα μέτρα της ΕΕ και θα συμβάλει στην επίτευξη των άμεσων στόχων της ΕΕ: να δημιουργηθεί μια «μαθησιακή κοινότητα» όπου όλα τα μέλη της μπορούν να επωφεληθούν ο ένας από τον άλλο, προσδίδοντας αξία στο δίκτυο της κοινότητας. Το BIOTECH-GO θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας των ευκαιριών ΕΕΚ και στη μεταφορά εμπειρίας και εμπειρογνωμοσύνης από και προς διάφορες χώρες εταίρους της ΕΕ. Το BIOTECH-GO θα προωθήσει επίσης τη δημιουργία γέφυρας μεταξύ των περιβαλλόντων ΕΕΚ για επίσημη, μη τυπική και ανεπίσημη εκπαίδευση Μέσω νέων τρόπων εκπαίδευσης και προώθησης της οικοδόμησης της ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης.

Οι επιπτώσεις σε διεθνές επίπεδο

Το πρόγραμμα BIOTECH-GO στοχεύει να βοηθήσει την συνεχιζόμενη διαδικασία σε ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία ή/και την πρόοδο στην περαιτέρω εκπαίδευση, προσφέροντας ποιοτικές μεθόδους ΕΕΚ βασισμένες στην προσέγγιση on/offline. Ενώνει τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις καινοτόμες πρακτικές που αναγνωρίζονται από την πολιτική της ΕΕ για την ΕΕΚ και τις εφαρμόζει με έξυπνο τρόπο, εισάγοντας κατάρτιση βιοπληροφορικής που εφαρμόζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς. Έτσι, αυξάνονται οι προοπτικές ανάπτυξης επαγγελματικής καριέρας και επαγγελματικών ικανοτήτων. Όλα αυτά τα μέτρα και οι δραστηριότητες θα συμβάλουν επίσης στις ευρύτερες πρωτοβουλίες και διαδικασίες εκπαίδευσης της ΕΕΚ στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τρίτες χώρες.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.