Δραστηριότητες Διάδοσης και Χρήσης του έργου BIOTECH-GO

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων διάδοσης και χρήσης, των αποτελεσμάτων η κοινοπραξία των εταίρων του έργου προσφέρει τόσο επαγγελματική όσο και προσωπική εμπειρία για την αποτελεσματική οργάνωση των δράσεων διάδοσης. Όλοι οι εταίροι είναι σημαντικοί παράγοντες στον τομέα που δραστηριοποιούνται τους, έχοντας σημαντικό αριθμό επαφών, πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιρροή. Κάθε ένας από αυτούς θα χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα μέσα και θα δημιουργήσει και νέα για τις ανάγκες του έργου.

Συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες διάδοσης και χρήσης:

 • Εκπόνηση του σχεδίου διάδοσης και χρήσης του έργου BIOTECH-GO - στοχεύει στην αποτελεσματική προώθηση των στόχων, των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων του έργου και καθιστά διαθέσιμα τα καινοτόμα αποτελέσματα του έργου στις σωστές ομάδες-στόχους και τους ευρύτερους ακροατές.
 • Λίστες ελέγχου διάδοσης. Προβλέπονται για να διευκολύνουν τον προσδιορισμό της υποχρέωσης κάθε εταίρου σχετικά με τις δραστηριότητες διάδοσης του έργου, τα προγραμματισμένα υλικά διάδοσης, τα τηλεοπτικά κανάλια και τις εκδηλώσεις. Δημιουργούνται απο Γραφείο Διάδοσης και Χρήσης στα Αγγλικά, διανέμονται στην 1η διεθνή συνάντηση των εταίρων και μετά από συζήτηση – ο κάθε εταίρος δεσμεύεται από την αντίστοιχη συμφωνία διάδοσης.
 • Υλικά διάδοσης: έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις πολύγλωσσων φυλλαδίων, εγχειρίδια, αφίσες, ενημερωτικά δελτία, κάρτες και αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του έργου και προβλέπονται για διαφήμιση και διάδοση· Ηλεκτρονικό πολύγλωσσο υλικό, όπως ηλεκτρονικές παρουσιάσεις σχετικά με την πρόοδο του έργου, επεξεργασμένο και αναβαθμισμένο, δύο φορές το χρόνο ώστε να παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου. Σύντομες ανακοινώσεις (που διανέμονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω του δικτυακού τόπου του έργου) στα Αγγλικά για ενημέρωση για τις σημαντικές εκδηλώσεις του έργου.

Το σχέδιο διάδοσης και χρήσης περιλαμβάνει:

 • Δημιουργία εσωτερικής/εξωτερικής ομάδας εργασίας για τη διάδοση και χρήση έργων εντός του. Γραφείου Διάδοσης και Χρήσης
 • Επιλογή κατάλληλων καναλιών πληροφόρησης για την επιτυχή διάδοση του έργου
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις αξίες του έργου BIOTECH-GO διαφορετικών ομάδων στόχων.
  • Σύνδεση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις αρχές EQF/NQF και την προστιθέμενη αξία τους για το σύστημα ΕΕΚ.
  • Εισαγωγή στοχευμένης πληροφόρησης προς όλους τους ενδιαφερόμενους και στο ευρύτερο κοινό των μαθησιακών αποτελεσμάτων του BIOTECH-GO, των δραστηριοτήτων του έργου, των προϊόντων και των αποτελεσμάτων.
  • Συμμετοχή όλων των ομάδων-στόχων και δικαιούχων στις δραστηριότητες του έργου.
  • Ενίσχυση της επίδρασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.
  • Εξασφάλιση της βιωσιμότητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος και μετά το τέλος του έργου.

Το έργο BIOTECH-GO στοχεύει στη δημιουργία ενός κέντρου εκπαίδευσης μελέτης που θα περιέχει μια συλλογή υλικών βιοπληροφορικής, βάση δεδομένων και κατασκευαστικά στοιχεία και εργαλεία για την προστασία αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Οι πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές βιοπληροφορικής θα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια της διετούς διάρκειας ζωής του έργου. Για να δοθεί στα αποτελέσματα του έργου μια αειφόρος χρήση, θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο από χρήστες-στόχους στον συγκεκριμένο τομέα, και οι παραδοσιακές τεχνικές δόμησης, θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη μεταφορά γνώσεων σε άλλους ενδιαφερόμενους.

Δίαυλοι διάδοσης: παρουσίαση δεδομένων πρόσωπο με πρόσωπο, διαβουλεύσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/τηλεφώνου, δημοσίευση εγγράφων σχετικά με το EQF/NQF που εκπονήθηκαν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ηλεκτρονικά εργαλεία/φόρουμ συζήτησης· Διάδοση διαφημιστικών και ενημερωτικών υλικών: φυλλάδια, αφίσες, συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις, δικτύωση, διάδοση στοχοθετημένων πληροφοριών.

Χρήση των αποτελεσμάτων του BIOTECH-GO: αποτελέσματα ανατροφοδότησης για την εφαρμοσιμότητα του έργου και ανάλυση της αποδοχής του. Θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση των δεδομένων και εφαρμογή σχετικών βελτιώσεων στην ανάπτυξης του έργου BIOTECH-GO.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.