Το περιεχόμενο του BIOTECH-GO

Το περιεχόμενο του BIOTECH-GO: Παροχή των σωστών δεξιοτήτων για τις έξυπνες εργασίες.

Πώς η ευρωπαϊκή οικονομία υποβοηθείται από το BIOTECH-GO;

 • Μελετώντας νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη βιώσιμης οικονομίας βασισμένης στη γνώση.
 • Παρέχοντας υποστήριξη στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις για την προσαρμογή μεσω διαρθρωτικών αλλαγών στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία.
 • Υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεθοδολογιών για τη βελτίωση των προσόντων του εργατικού δυναμικού στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των συναφών τομέων.

Διαβάστε Περισσότερα

Στόχοι και Καινοτομίες του έργου BIOTECH-GO

Το BIOTECH-GO αποσκοπεί να οικοδομήσει:

 • Ένα σύστημα δομημένης περιγραφής δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία.
 • Νέες ευκαιρείες εκπαίδευσης για εκπαιδευτές και προσωποποιημένες εκπαιδευτικές οδούς βασισμένες στις προτιμήσεις και στις απαιτήσεις της εργασίας των εκπαιδευομένων .
 • Νέα προσέγγιση με επίκεντρο την γνώση.
 • Βελτιωμένη εκπαιδευση στη Βιοπληροφορική για τους επαγγελαμτίες της ΕΕΚ.
 • Νέο προενεργό ρόλο των εκπαιδευτών και συγγραφέων.
 • Εσαγωγή ενος καινοτόμου μοντέλου δεξιοτήτων για τους επαγγελαμτίες της ΕΕΚ βασισμένο στο EQFκαι στο ECVET.

Διαβάστε Περισσότερα

Περιγραφείς του ΕΕΚ και του BIOTECH-GO

Η φιλοσοφία του έργου BIOTECH-GO συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για επενδύσεις στην εκπαίδευση και τη διαχείριση της καινοτομίας για την επιτυχή μετάβαση στην οικονομία και την κοινωνία της γνώσης.

Η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί εθνική προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που δεσμεύονται να εξασφαλίσουν τις συνθήκες λειτουργίας του συστήματος ΕΕΚ όπου τα ευρωπαϊκά επίπεδα αναφοράς και οι ποιοτικές πρακτικές κατάρτισης έχουν προτεραιότητα.

Διαβάστε Περισσότερα

Οι τρόποι εκπαίδευσης του BIOTECH-GO

Οι τρόποι εκπαίδευσης του BIOTECH-GO προσανατολίζονται προς:

Ομάδες-Στόχους

Το μοντέλο ικανοτήτων του BIOTECH-GO απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, διευθυντές μάθησης, ειδικούς επαγγελματικού προσανατολισμού, διαχειριστές σχολείων/ιδρυμάτων και υπεύθυνους για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

Στάδια ανάπτυξης και ποιοτική διαχείριση του BIOTECH-GO

Η μεθοδολογία του έργου βασίζεται στο σύστημα ανάπτυξης κύκλου ζωής (SDLC), κατά το οποίο διαιρείται η διάρκεια ζωής του έργου σε 5 λειτουργικές φάσεις και 10 στάδια. Σε αυτά περιγράφονται αποτελεσματική στρατηγική του BIOTECH-GO για την επίτευξη του κύριου στόχου του έργου, τόσο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου όσο και τη διάρκεια της ζωής του. (Εικ.1). Αυτές οι φάσεις εγγυώνται την κατάλληλη αξιολόγηση του έργου, εξασφαλίζουν την πιθανή επιτυχία των χρηστών και των τομέων-στόχων, την αξιοποίηση των προϊόντων του έργου και την κατανόηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Διαβάστε Περισσότερα

Μοντέλο ΕΕΚ του BIOTECH-GO

Οι μέθοδοι συνδυασμένης μάθησης του BIOTECH-GO: Βήμα-βήμα

Βήμα 1: Διανέμουμε το περιεχόμενο σε θέματα/υποθέματα ώστε να ταιριάζουν τα επαγγέλματα/τα αποτελέσματα της επάρκειας σε σχέση με τις πράσινες ικανότητες και τα επίπεδα του ΕΠΕΠ.

Βήμα 2: Δομούμε το πλαίσιο μαθησιακών αποτελεσμάτων/μονάδων προσόντων.

Διαβάστε Περισσότερα

Δραστηριότητες Διάδοσης και Χρήσης του έργου BIOTECH-GO

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων διάδοσης και χρήσης, των αποτελεσμάτων η κοινοπραξία των εταίρων του έργου προσφέρει τόσο επαγγελματική όσο και προσωπική εμπειρία για την αποτελεσματική οργάνωση των δράσεων διάδοσης. Όλοι οι εταίροι είναι σημαντικοί παράγοντες στον τομέα που δραστηριοποιούνται τους, έχοντας σημαντικό αριθμό επαφών, πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιρροή. Κάθε ένας από αυτούς θα χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα μέσα και θα δημιουργήσει και νέα για τις ανάγκες του έργου.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

 • 1
 • 2

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.