Εταίροι του έργου

Η συνεργασία των εταίρων του προγράμματος BIOTECH-GO βασίζεται στην αμοιβαία συμφωνία και κατανόηση για την ανάγκη διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων εντός του τομέα-στόχου και για την εισαγωγή των μαθησιακών αποτελεσμάτων και του ECVET στο πλαίσιο της κατάρτισης για την βιοπληροφορική. Συνδέει 5 εταίρους της ΕΕ από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Τουρκία και περιλαμβάνει δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μια ΜΚΟ και δύο Πανεπιστήμια.

Η κοινοπραξία είναι δομημένη ως ιεραρχική δομή που διευθύνεται από το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ), με επικεφαλή τον υποβάλλοντα το έργο οργανισμό του οποίου ο διευθυντής έχει εμπειρία στην οργάνωση παρόμοιων έργων στο πλαίσιο διαφορετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ. Το ΔΣ θα αποτελείται από τα άτομα επαφής κάθε εταίρου και θα είναι υπεύθυνο για τη συνολική απόδοση του έργου. Σε επίπεδο εταίρων, οι δραστηριότητες του έργου θα οργανωθούν και θα διεξαχθούν από τοπικές μονάδες λειτουργίας (ΤΜΛ). Το προσωπικό των ΤΜΛ θα περιλαμβάνει μέλη με διαφορετικό υπόβαθρο και μακροχρόνια εμπειρία σε διάφορα εθνικά κοινοτικά προγράμματα - LLP-LdV και Erasmus, 6 / 7FP, NATO και άλλες εθνικές/διεθνείς πρωτοβουλίες. Το προσωπικό αυτό μπορεί να προσφέρει την απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία και ικανότητα για την υλοποίηση των στόχων του έργου. Οι δραστηριότητες διάδοσης και χρήσης του προγράμματος έχουν ανατεθεί στο Γραφείο Διάδοσης και Χρήσης (ΓΔκΧ) και η διαχείριση της ποιότητας του έργου - στο Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Bureau - QMB).

Η διακρατική συνεργασία για το BIOTECH-GO, που ενώνει παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και εμπειρία, ξεκινά με ενθουσιασμό τα καθήκοντα του έργου, όπως:

  • Παραγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών που αφορούν τις ευρωπαϊκές και διακρατικές προσπάθειες ενσωμάτωσης της βιοπληροφορικής στο πρόγραμμα σπουδών εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ).
  • Εφαρμογή σχεδίου διάδοσης και χρήσης μεταξύ τομέων-στόχων και τελικών χρηστών, στοχευοντας στο σύστημα ΕΕΚ
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός προγράμματος διάδοσης σχετικά με την πρωτοβουλία BIOTECH-GO, τους στόχους και τα αποτελέσματά του μεταξύ των κύριων ομάδων-στόχων.

Η παροχή συμβουλών τους τελικούς χρήστες και τους ωφελούμενους, αλλά και σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εταιρείες για την χρήση των αποτελεσμάτων του BIOTECH-GO που θα διαδοθούν σε ολόκληρη την κοινοπραξία του προγράμματος, και πέρα από αυτή.

GST CORPORATION Ltd. (Βουλγαρία)

Η GST Corporation Ltd είναι μία μικρομεσαία επιχείρηση η δραστηριότητα της οποίας επικεντρώνεται στην παροχή τεχνογνωσίας στον τομέα του σχεδιασμού και της διαχείρισης διαφόρων εθνικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών. Η αποστολή της εταιρείας είναι αφιερωμένη στην υποστήριξη της ικανότητας διαχείρισης της γνώσης των επιστημών ζωής. Η GST Corporation Ltd παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων, ανάλυσης αλγορίθμων και δημιουργίας γνώσεων με βάση αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, επιτρέπουν στις εταιρείες επιστημών ζωής να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ (NIS-SU) (Βουλγαρία)

Το Τμήμα Επιστημονικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Σόφιας (NIS-SU) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και την υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και έργων με σύμβαση. Διαχειρίζεται ετησίως 300-350 συμβάσεις έργων, που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Έρευνας, τα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τη βιομηχανία.

Διαβάστε Περισσότερα

Πανεπιστήμιο GAZI (Turkey)

Το Πανεπιστήμιο GAZI (GU) είναι ένα από τα λίγα πανεπιστήμια με ιστορία που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1920. Σήμερα, το GU (TRANKARA02) διαθέτει 21 σχολές, 16 επαγγελματικά κολέγια, 48 ερευνητικά κέντρα, κρατικό ωδείο και 7 ινστιτούτα, τα οποία εκτελούν ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Είναι ένα από τα 500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση.

Διαβάστε Περισσότερα

BULGAPLtd. (Βουλγαρία)

Η "BULGAP" Ltd είναι καινοτόμος μικρομεσαία επιχείρηση με σειρά δραστηριοτήτων στη βιοτεχνολογία και τη γεωργία. Η εταιρεία υποστηρίζει οργανισμούς, γεωργικούς παραγωγούς και διάφορους οργανισμούς στη θέσπιση και υλοποίηση διαφόρων μέτρων - ISO 22000, FS 22000, IFS, BRC και ISO / IEC 27001. Παρέχει βασικές απαντήσεις για τη βελτίωση και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, προτύπων, και σημείων αναφοράς.

Διαβάστε Περισσότερα

BIOGNOSIS (Ελλάδα)

Η Βιογνώση είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο κύριος στόχος του οποίου είναι να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Ο οργανισμός παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες σχεδιασμού έργων και διεξάγει έρευνα στους τομείς αυτούς, αναπτύσσει νέες γνώσεις στον σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων ενώσεων με εφαρμογές στην υγεία και το περιβάλλον. Η Βιογνώση προσφέρει τις επαγγελματικές της ικανότητες σε διάφορα δημόσια ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και βιομηχανίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργάζεται με εθνικούς συνεργάτες και συνεργάτες από το εξωτερικό ως προμηθευτής καινοτόμων λύσεων τόσο σε μικρά όσο και σε μεγάλα έργα.

Διαβάστε Περισσότερα

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.