Το πρόγραμμα BIOTECH-GO: Εκεί όπου η επαγγελματική εκπαίδευση συναντά τις έξυπνες θέσεις εργασίας.

Μία συνδυασμένη μέθοδος εκπαίδευσης στη Βιοπληροφορική - Το μέσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις βιοτεχνολογικές καινοτομίες - Το BIOTECH-GO είναι ένα φιλόδοξο πολύπλευρο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υποστηρίζει τη συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης - των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των δασκάλων και των διευθυντών σχολών. Το BIOTECH-GO εγκαινιάζει ένα καινοτόμο σύστημα για επαγγελματίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων τους στο χώρο εργασίας, παρέχοντας εκπαίδευση στη βιοπληροφορική - τον κύριο επιστημονικό τομέα. Η πρωτοβουλία του BIOTECH-GO θα βοηθήσει τους αιτούντες εργασίας, τους εργοδότες, τις ρυθμιστικές αρχές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να συμμετάσχουν στη μεταστροφή της αγοράς εργασίας της ΕΕ προς την κατεύθυνση μιας πιο έξυπνης και πιο πράσινης απασχόλησης για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία. Η αυξανόμενη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στον τομέα της βιοτεχνολογίας απαιτεί από ειδικευμένους ειδικούς να εφαρμόζουν μεθόδους βιοπληροφορικής και εργαλεία λογισμικών για την επεξεργασία βιολογικών δεδομένων. Η πρόσβαση στα αποτελέσματα της βιοπληροφορικής ή η διδασκαλία των χρηστών για την κατανόηση της βιοπληροφορικής είναι ένα γενικό πρόβλημα, καθώς υπάρχουν λίγες πανεπιστημιακού επιπέδου δομές για την διδασκαλία της πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κάθε μικρή βιοτεχνολογική επιχείρηση βασίζεται στη βιοπληροφορική για την έρευνά της και τα αποτελεσματικά εργαλεία βιοπληροφορικής αποτελούν συχνά βασικό μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής. Το πρόγραμμα BIOTECH-GO απευθύνεται σε επαγγελματίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που χρειάζονται γνώση και εμπειρία στην αντιμετώπιση ζητημάτων βιοπληροφορικής. Τα προσόντα τους αναβαθμίζονται μέσω ευέλικτου, μεταβιβάσιμου συστήματος μάθησης που προσφέρει εκπαιδευτικά μονοπάτια και διαμορφώνει ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα βασισμένο σε ικανότητες. Αυτό προασπίζει την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή της βιοπληροφορικής στη Βιοτεχνολογία. Ωστόσο, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν μόνο ένα μέλος του προσωπικού τους που είναι υπεύθυνο γι 'αυτή τη σημαντική πτυχή της επιχείρησής τους. Σε αυτή τη βάση, η εκπαίδευση του προσωπικού με σκοπό την ενημέρωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσέγγισης ή της δια βίου μάθησης αποτελεί βασικό ζήτημα. Αυτό εξετάζεται από το πρόγραμμα BIOTECH-GO, το οποίο εισάγει μία συνδυασμένη μέθοδο μάθησης στη βιοπληροφορική και δίνει ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε άλλες βιομηχανίες να αντλήσουν επιχειρηματικό όφελος από την υπάρχουσα και αναπτυσσόμενη υποδομή. Η πλατφόρμα συνδυασμένης μάθησης BIOTECH-GO είναι δομημένη ως ένας πίνακας βασισμένος στη γνώση που συνδυάζεται με την καινοτόμο περιγραφή προσόντων στον τομέα αυτό. Αποτελεί βασικό στοιχείο ενός εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τη βιοπληροφορική που έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές των τεχνικών προδιαγραφών του ECVET και του ΕΠΕΠ. Αυτό ενισχύει την εισαγωγή στην Ευρώπη μέσω αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας ,εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται στο ECVET , προκειμένου να αυξηθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων.

Αυτό το πρόγραμμα θα βελτιώσει την επαγγελματική απόδοση των ατόμων που εργάζονται στον τομέα αυτό και θα ενθαρρύνει την εφαρμογή των σχετικών προτύπων ποιότητας στο βιοτεχνολογικό πεδίο . Η χρήση καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού βασισμένου στην πληροφορική που αναπτύχθηκε από την ομάδα του BIOTECH-GO θα συμβάλει στην ενημέρωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ομάδων-στόχων του έργου (εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτές, δασκάλους και βιοτεχνολόγους μικρομεσαίων επιχειρήσεων). Η επικαιροποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ειδικών της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης που εργάζονται στον τομέα εξειδίκευσης του προγράμματος θα μπορέσει επιπλέον:

  • να συμβάλει στην προώθηση της βιολογικής έρευνας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας μέσω της εφαρμογής εργαλείων βιοπληροφορικής·
  • να παρέχει προηγμένη κατάρτιση βιοπληροφορικής στο προσωπικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα γνώσεων, από τεχνικούς έως ανεξάρτητους ερευνητές,
  • να βοηθήσει τη διάδοση τεχνολογιών αιχμής στη βιομηχανία·
  • να συντονίσει την παροχή βιολογικών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εφαρμόζοντας την έννοια της «Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD)», το BIOTECH-GO θα διευκολύνει την συνδυασμένη μάθηση βάσει δεξιοτήτων και θα βελτιώσει τις προοπτικές για την επιχειρηματικότητα.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.