GAZI UNIVERSITY (Турция)

Gazi University е един от малкото университети в Турция с история, датиращи от 20-те години на 20-ти век. Днес университетът (TRANKARA02) има 21 факултета, 16 професионални колежа, 48 изследователски центрове, държавна консерватория и 7 института, които провеждат научни изследвания и обучителни дейности.

Той е 7-ят най-предпочитан университет в Турция и сред 500-те най-добри университета в света. Университетът полага сериозни усилия за изпълнение на изискванията на Болонския процес, по които Турция става страна през 2001 г. Университетът е член на Европейската Университетска Асоциация. Понастоящем е активен в 7РП (7 проекта), Еразъм+ (5 KA2, 12 други проекта на ЕС), 180 двустранни международни договора за сътрудничество. Университетът е реализирал най-голям брой успешни проекти по LLP LdV сред Турските университети. Факултетът по образование (GFE) сам по себе си е почти равен на по-малък университет. Факултетът предлага професионално образование по здравеопазване, фармация, архитектура, градско строителство и електроинженерство, икономика и туризъм. Той е един от основните институции за висше образование за учители по физическо възпитание, обучители в програми за спортен мениджмънт и програми за отдих. Отделът по околна среда, Медицинският факултет заедно с Факултета по здравни науки са пряко свързани с настоящия проект, тъй като всички те са активни в здравния сектор, приложението на ИКТ в образованието, биотехнологията, екологията и агро-хранителните науки. Основната цел на университета е да повиши способността за провеждане на интегрирани между- и мултидисциплинарни изследвания за решаване на проблеми, свързани с повишаване на уменията и компетентността в съвременното общество. Като партньор в проекта BIOTECH-GO, той е отговорен за разработването на BIOTECH-GO Национални казуси, разработване и превод на интелектуалните резултати от проекта на турски език, активно допринася за създаването на програма за обучение от смесен тип в областта на биоинформатиката и определяне на подходите за обучение. Университетът участва в дейностите по разпространение, приложение и тестване на резултатите от проекта и оценка и анализ на въздействието на проекта BIOTECH-GO. Той организира ефективни мерки за продължаване на дейностите на проекта и след неговото финализиране.

Транснационалното партньорство BIOTECH-GO, което се присъединява към фасилитаторите на ПОО с различен културен произход и опит, ентусиазирано поема задачите по проекта за:

  • Създаване на нови учебни материали, посветени на европейските и транснационалните усилия за интегриране на биоинформатиката в учебната програма за професионално образование и обучение;
  • Реализиране на план за разпространение на ПОО сред целевите сектори и крайните потребители;
  • Проектиране и реализиране на програма за разпространение на инициативата BIOTECH-GO, нейните цели и резултати сред основните целеви групи;
  • Консултиране на крайните потребители и бенефициентите в образователните организации и фирми при реализиране на резултатите от BIOTECH-GO, които да бъдат разпространени в целия консорциум и извън него.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.