Партньори

Партньори и техните роли в проекта BIOTECH-GO

Партньорството по проекта BIOTECH-GO е създадено с взаимно съгласие и разбиране за необходимостта от прозрачност на квалификациите в целевия сектор и за представяне на обучителните резултати от обучението по биоинформатика в ЕКПОО-рамка. Проектът обединява 5 партньора от България, Гърция и Турция и включва две малки и средни предприятия, една неправителствена организация и два университета.

Консорциумът е изграден като йерархична структура; управляван е от Управителен съвет (УС), ръководен от Координатора на проекта, чийто директор има опит в организирането на подобни проекти в рамките на различни инициативи на ЕС. УС се състои от лицата за контакт на всеки партньор и отговаря за цялостното изпълнение на проекта. На ниво партньори дейностите по проекта са организирани и провеждани от местни оперативни звена. Персоналът на местните оперативни звена включва членове с различна професионална ориентация и дълъгогодишен опит в реализирането на национални / международни проекти и инициативи на ЕС – LLP-LdV и Erasmus, 6/7 РП, НАТО и др. Тези екипи могат да предложат необходимите качества, опит и компетенции за реализирането на целите на проекта. Дейностите по разпространение и използване са възложени на Бюрото за разпространение и използване (DUB), а управление на качеството на проекта - на Бюрото за управление на качеството (QMB).

„Джи Ес Ти Корпорейшън“ ООД (България)

„Джи Ес Ти Корпорейшън“ ООД е МСП, чиято дейност е насочена към осигуряване на инженерни и консултантски умения в проектирането и управлението на различни национални и европейски инициативи. Мисията на компанията е посветена на насърчаване на знанията за науките за живота.

Continue Reading

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР НА „СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ“ (НИС-СУ) (България)

Научно-изследователският сектор към Софийски университет (НИС-СУ) отговаря за управлението и поддръжката на изследователската и проектната дейност на Университета на договорна основа. Той администрира годишно 300-350 договора за проекти, финансирани от Националния фонд за изследвания на България, от програмите на ЕК и от индустрията.

Continue Reading

BIOGNOSIS (Гърция)

Biognosis е организация с нестопанска цел, чиято основна задача е да допринася за опазването на общественото здраве, природните ресурси и околната среда. Организацията предоставя консултантски и проектантски услуги, провежда изследвания в тези области, развива нови експертни познания в проектирането и синтезата на нови съединения с приложения в здравеопазването и за опазване на околната среда.

Continue Reading

„БУЛГАП“ ЕООД (България)

„БУЛГАП“ ЕООД е иновативно МСП с обхват на дейност в областта на биотехнологичната промишленост и селското стопанство. Компанията подпомага организациите, земеделските производители и различните асоциации при създаването и прилагането на различни стандарти - ISO 22000, FS 22000, IFS, BRC and ISO/IEC 27001. Тя предлага иновативни решения за подобряването и внедряването на системите за управление, съответните стандарти чрез прилагането на съвременни информационни технологии.

Continue Reading

GAZI UNIVERSITY (Турция)

Gazi University е един от малкото университети в Турция с история, датиращи от 20-те години на 20-ти век. Днес университетът (TRANKARA02) има 21 факултета, 16 професионални колежа, 48 изследователски центрове, държавна консерватория и 7 института, които провеждат научни изследвания и обучителни дейности.

Continue Reading

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.