Входно ниво: Основно

Обучаваният трябва да притежава минимален набор от знания, умения, отговорности и автономност, за да може да се справи с информатичните предизвикателства на епохата "-омика".

Област Дескриптори: знния, умения, отговорности и автномност
Биология Обучаваният трябва да:
 • Разбира основни понятия от биохимията, генетиката, клетъчната биология, молекулярната биология, системната биология, еволюционната теория, (регулаторната) геномика, секвенирането от второ поколение, протеомиката / мас спектрометрията.
Компютърни науки
 • Обучаваният трябва да може да:
  • пише проста програмна логика, която изисква основни умения по писане на код: обработка на текстови променливи, работа с файлове, прилагане на прости условия;
  • използва основни техники за програмиране: работа със списъци, асоциативни масиви и регулярни изрази; да пише функции и да програмира основни алгоритми;
  • използва дебъгер и система за управление на версиите;
  • използва софтуерни пакети за научен и статистически анализ и софтуерни хранилища със свободен достъп;
  Математика
 • Обучаваният трябва да:
  • има основни познания по теория на вероятностите и комбинаторика;
  • умее да използва и оценява резултатите от основни статистически тестове в контекста на молекулярната биология и геномиката;
  • разбира основите принципи на теорията на графите.
  Общи Обучаваният трябва да умее да:
  • прилага техники за управление на времето и задачите;
  • показва независимост, самомотивация, любопитство и отдаденост;
  • синтезира информация и сравнява резултати;
  • комуникира научни концепции и данни;
  • разсъждава аналитично и за показва научно творчество;
  • извършва съвместни задачи и да работи в екип.

  Funding

  Disclaimer

  The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.