Входно ниво: За напреднали

Обучаваният трябва да притежава минимален набор от знания, умения, отговорности и автономност, за да може да придобие нови познания за разнообразните приложения на биоинформатиката в областта на здравеопазването, производството и технологиите на храни, селското стопанство и науките за околната среда.

Дескриптор Знния, умения, отговорности и автномност
Биологични база данни и ресурси Обучаваният трябва да може да:
 • анализира данните за сравняване на последователности;
 • прилага изчислителни подходи при изяснаване на биологични въпроси;
 • моделира ДНК и белтъчни структури и биохимични системи;
 • използва различни формати от общодостъпни данни;
 • извършва сравняване и търсене на последователности;
 • предвижда генна и белтъчна структура;
 • провежда анализи за филогенетично родство, на цели геноми и протеоми;
 • изследва общодостъпни биологични бази данни.
Биоинформатични инструменти за изучаване на белтъчни и ДНК
 • Обучаваният трябва да може да:
  • разбира и работи с програми за откриване на гени;
  • използва инструменти за установяване на ДНК функции;
  • извършва сравняване на двойки от секвенции;
  • разграничава подходите за глобално и локално сравняване на секвенции;
  • извършва търсене на база данни чрез локално сравняване;
  • прилага инструменти за сравняване на множество секвенции.
  Омика и системна биология Обучаваният трябва да:
  • познава и разбира инструментите на геномиката и протеомиката;
  • извършва анализ на пъвични секвенционни данни;
  • прилага подхода за секвениране на тоталния геном;
  • борави с наличната в Интернет информация за генома;
  • разбира основите на функционалната геномика;
  • използва различните експериментални подходи и инструменти на протеомиката;
  • анализира база данните за биохимичните пътища.
  Общи Обучаваният трябва да умее да:
  • прилага техники за управление на времето и задачите;
  • показва независимост, самомотивация, любопитство и отдаденост;
  • синтезира информация и сравнява резултати;
  • комуникира научни концепции и данни;
  • разсъждава аналитично и за показва научно творчество;
  • извършва съвместни задачи и да работи в екип.

  Funding

  Disclaimer

  The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.