BIOTECH-GO JSEP

Програмата за обучение от смесен тип (JSEP) предлага многоезично съдържание за ПОО в областта на биоинформатиката. Биоинформатиката е интердисциплинареп предмет обединяващ биологичната информация и ИТ. Това е бързо развиваща се и динамична област на познанието, която осигурява както знания и обучение, така и полезни приложения.

Програмата за обучение от смесен тип предлага различни учебни материали за целевите групи от биотехнологичния сектор за посрещане на разнообразните им нужди от обучение с цел:

  • да удовлетворяват по-добре настоящите или бъдещите изисквания за работа;
  • да реализират по-високи професионални цели;
  • да надграждат уменията си или да придобият нови;
  • да проучват нови професионални перспективи;
  • да отговарят на правните норми и изисквания.

Програмата за обучение от смесен тип насърчава обучителните подходи, базирани на умения, като прилага изискванията на ЕКР / НКР и EКПОО за ПОО. Тя допринася за постигането на прозрачност на резултатите от обучението в областта на биотехнологиите и улеснява мобилността на работната сила в Европа.

Програмата за обучение от смесен тип е организирана в модули за обучение, които обхващат общите и специфичните аспекти на биоинформатиката. Съдържанието на Общите модули е насочено както към потребители, които се нуждаят от основни знания, така и към тези, които желаят да получат по-специализирана информация (за напреднали). Специфичните модули са фокусирани върху приложението на биоинформатиката в здравеопазването, производството и технологиите на храни, селското стопанство и науките за околна среда.

Обучение от смесен тип по биоинформатика – подкрепа на МСП в биотехнологичните иновации

Общ модул: Въведение в биоинформатиката

Част I: Биология, биологични бази данни и високо ефективни източници на данни

Част II: Сравнявания и филогенетични дървета

Част III: Омикс анализи и системна биология

Специфична част 1: Медицинска биоинформатика

Специфична част 2: Биоинформатика в областта на производството и технологиите на храни

Специфична част 3: Роля на биоинформатиката в селското стопанство

Специфична част 4: Приложение на системната биология в областта на биоремедиацията

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.