BIOTECH-GO e-Подходи за обучение

Информацията е знание и съвременната икономика е икономика на знанието.

Това е модел за организиране и функциониране на обучителен процес по биоинформатика, който функционира на лесно достъпна електронна платформа. Биоинформатиката влияе силно върху развитието на биотехнологията и по-специално, на отраслите в които МСП са основна движеща сила. Въвеждането на биоинформатиката и геномиката превърна 21-ви век във век на информационните технологии, които оказват огромно влияние върху всяка сфера на живота, осигурявайки трансфер на знания.

Моделът за обучение обхваща три подхода: дистанционно, почасово и модулно обучение. Структурните елементи на програмата за обучение са персонализираните модули за обучение (ПМО), изградени от резултати от обучението, съответстващи на конкретно ниво на ЕКР (за по-подробна информация, вижте "Подходи за обучение BIOTECH-GO" - достъпни на EN и BG ).

За да научите и прилагате по-добре модела за обучение, следвайте Наръчника за онлайн обучение.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.