BIOTECH-GO цели и иновации

Как европейската икономика се стреми към BIOTECH-GO?

 • Чрез изпробване на нови възможности за развитие на устойчива икономика, основана на знанието;
 • С подкрепата на индустрията и бизнеса, с цел приспособяване на структурните промени в европейската и световната икономика;
 • Чрез подкрепа на инициативи за адаптиране на образователните програми и методологии за повишаване на квалификацията на работната сила в областта на биотехнологиите и свързаните с тях сектори.

Как BIOTECH-GO стимулира европейския пазар на труда?

 • Чрез съчетаване на уменията и компетенциите на хората с интелигентните работни места, предлагани от бизнеса и от индустрията;
 • Чрез насърчаване на иновативните знания в областта на биоинформацията като основен компонент в квалификацията на обучителите и другите фасилитатори на ПОО;
 • Чрез програмиа за обучение BIOTECH-GO за насърчаване на устойчивостта в бизнеса и трудовите приложения;
 • Чрез подобряване на прозрачността и признаването на квалификациите в подкрепа на инициативата BIOTECH-GO за икономика, основана на знанието.

Защо е нужен BIOTECH-GO?

 • Европейската икономика и пазарът на труда се нуждаят от инструменти за подобряване на квалификацията на кандидатите за работа;
 • Европейските компании и работодателите се нуждаят от биоинформатично ориентирани стратегии за въвеждане на иновации в бизнеса си;
 • Европейските граждани и търсещите работа се нуждаят от знания и умения, за да бъдат по-интелигентни и ориентирани към технологиите, проактивни в живота и работата си и да отговарят на изискванията за работа на работодателите.

Как инструментите на BIOTECH-GO работят за подобряване на уменията на работната сила:

 • Чрез прехвърляне на иновативно съдържание и методология, свързани с образованието и обучението на професионалисти в областта на ПОО, по отношение на целите на „Европа 2020“;
 • Чрез предоставяне на целевите потребители на знания, умения и компетенции, които отговарят на нуждите на европейската икономика, за да запази конкурентоспособността и иновативността си;
 • Чрез насърчаване на европейския пазар на труда, който поощрява кандидатурите на професионалисти с умения и компетенции, тясно свързани с работните места.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.