BIOTECH-GO – фази и управление на качеството

Методологията на проекта се основава на концепцията SDLC (systems development life cycle), която разделя живота на проекта на 5 операционни фази и 10 етапа. Те очертават ефективната стратегия на BIOTECH-GO за постигане на основната цел на проекта по време и следпроектния живот (Фиг.1). Тези етапи гарантират подходяща оценка на проекта и осигуряват потенциален успех на целевите потребители и сектори при използването на резултатите от проекта и разбирането на въздействието върху проекта.

Фигура 1: План на Действие

Фиг. 1 BIOTECH-GO План на Действие

Управление на качеството на BIOTECH-GO

За измерване на напредъка на проекта в различните фази се прилага набор от показатели за качество. Инструментите за управление на качеството наблюдават целостта, гъвкавостта и ефективността на компонентите на проекта, като използват процедури за контрол и оценка на резултатите от BIOTECH-GO.

Разпределението на кредитните точки зависи от националните изисквания. Екипът на проекта подготвя рамка от кредитни точки, като предоставя информация за относителната тежест на отделните елементи в рамките на пълна квалификация за определено ниво на ЕКР.

Образователните контексти на формалното обучение в различни страни и ситуации се сравняват, за да се определи времето за обучение за придобиване на компетенции по неформален / информален начин.

Трябва да се спазват показателите за качество на процесите:

  • Отношение между съдържание и цели;
  • Критерии за оценка и самооценка на работата;
  • Разбиране на адекватността на комуникацията по проекта и плановете за оперативните фази;
  • Оценка на резултатите от проекта спрямо изискванията на ЕС.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.