BIOTECH-GO Дейности за разпространение и използване

За осъществяване на дейностите по разпространение и използване проектният консорциум предлага както професионален, така и личен опит за осъществяване на ефективна организация на процеса на разпространение. Всички партньори са на отговорни позиции в своята област, като придобиват значителен брой контакти, достъп до мрежата и влияние. Всеки от тях ще използва съществуващите мрежи и ще създаде нови за нуждите на проекта.

Предвиждат се следните дейности за разпространение и използване

 • Разработване на план за разпространение и използване на BIOTECH-GO - има за цел ефективно да популяризира целите на проекта, развитието и резултатите му и да предостави иновативни резултати на целевите целеви групи - заинтересовани страни и по-широка аудитория.
 • Контролни списъци за разпространение. Предвижда се да се улесни определянето на задължението на всеки партньор по отношение на дейностите по разпространение на проектаи, планираните материали за разпространение, канали и събития. Разработен от Бюрото за разпространение и използване на английски език, разпределен по време на първата транснационална среща и след обсъждане - обвързан със съответното споразумение за разпространение.
 • Разпространяване на материали и електронна версия на многоезични брошури, листовки, плакати, бюлетини, анкети, разработени по проекта и предвидени за реклама и популяризиране; електронни многоезични материали, като например електронни презентации за напредъка на проекта, разработвани и осъвременявани два пъти годишно, за да се следва развитието на проекта; кратки сигнални съобщения (разпространявани по електронна поща и чрез уебсайта на проекта) на английски език, за да бъдат уведомени потребителите за важните събития по проекта.

Планът за разпространение и използване включва:

 • Създаване на вътрешна / външна работна група за разпространение и използване на резултатите по проекта в рамките на Бюрото за разпространение и използване;
 • Избор на удобни информационни канали за успешното разпространение на проекта;
 • Пресъздаване на стойностите на BIOTECH-GO на различни целеви групи;
 • Свързване и информиране на заинтересованите страни и широката общественост относно принципите на ЕКР / НКР и тяхната добавена стойност за системата на ПОО;
 • Въвеждане на целенасочена информация за всички заинтересовани страни и широката общественост за резултатите от обучението BIOTECH-GO, дейностите по проекта, продуктите и резултатите му;
 • Обвързване на всички целеви групи и бенефициенти с дейностите по проекта;
 • Повишаване на въздействието на резултатите от проекта;
 • Осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта и след края му.

Проектът BIOTECH-GO има за цел да създаде досие за проучване, което съдържа набор от биоинформатични материали, база данни, компоненти и инструменти за защита на тези активи. Информацията за биоинформатичните техники ще бъде събрана по време на двугодишния жизнен цикъл на проекта. За да се постигне устойчиво използване на резултатите от проекта, ще бъде използвана мрежа от целеви потребители с опит в тази област и ще се приложат традиционни техники за трансфер на знания към други заинтересовани лица.

Канали за разпространение: Представяне на данни лице в лице, консултации по електронна поща / телефон, публикуване на документи за ЕКР / НКР, изготвени на европейско и национално равнище; електронни инструменти / дискусионни форуми; разпространение на рекламни и информационни материали: брошури, плакати, участие в различни събития, работа в мрежа, разпространение на целева информация.

Използване на резултатите от BIOTECH-GO: Резултатите от обратната връзка за приложимост на проекта ще бъдат събрани и анализирани; след преглед на данните ще се осъществят съответните подобрения в разработването на проекта BIOTECH-GO.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.