BIOTECH-GO Събития за тестване и оценка

Накратко: Тези събития са планирани за пилотиране и използване на резултатите и продуктите от проекта, придружени от набор от документи за оценка. По този начин ще бъдат организирано апробиране на лазличните подходи за обучение в контекста на специфичните компетенции за ПОО във всички страни партньори. Обучителните мероприятия ще бъдат организирани на доброволен принцип и процесът на обучение ще бъде (само)оценяван, използвайки инструментите за оценка на програмата. ще се провежда и офлайн обучение, което ще осигури обратна връзка за оптимизиране и приложимост на съдържанието на програмата.

На: Български, Английски, Гръцки, Турски език

Предлага се в страните партньори, на работното място, като устни презентации.

Методология: обучение с ментор, офлайн, тестване

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.