BIOTECH-GO Семинари

Накратко: Събитията за мултиплициране на резултатите по проекта предвиждат разпространение на разработените интелектуални резултати на проекта към целевата аудитория и заинтересованите страни чрез организиране и изпълнение на специализирани семинари. Събитията се планират по следния начин: 4 семинара, 1 професионален форум и 2 презентации на проекта BIOTECH-GO на съответни национални / международни събития. В зависимост от спецификата на страната и институцията, предвидените семинари за разпространение ще бъдат насочени по следния начин:

  • Университетите ще работят на академично ниво и ще се насочат към националните власти, ангажирани с ПОО;
  • Центровете за научни изследвания ще акцентират върху участниците от изследователските центрове и научните институти;
  • МСП и НПО ще поканят участници от бизнеса, от ръководния персонал, както и от търсещите работа.

Представянето на проекта BIOTECH-GO на тези събития и разпространяването на неговите резултати ще спомогне значително за:

  • Въвеждане на инициативите BIOTECH-GO в разработването на програма за обучение по биоинформатика за професионалисти в областта на ПОО;
  • Широко разпространение на възможностите за обучение, осигурени от проекта BIOTECH-GO, неговия иновативен подход и ролята му в развитието на биотехнологичната индустрия;
  • Извършване на пилотно изпитване на резултатите от проекта и събиране на резултати от обратна връзка за неговото приемане и въздействие;
  • По-добро признаване на резултатите от BIOTECH-GO от директните целиви групи на проекта - учители / обучители по ПОО и други фасилитатори на обучението;
  • Създаване и поддържане на контакти с национални и международни експерти със сходни или допълващи се научни интереси.

На: Български, Английски, Гръцки, Турски език

Достъпност: в страните на партньорите

Методология: стартиране на кампания за обявяване, събиране на данни чрез предварително структурирани въпросници

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.