Доклад за разпространение и употреба на резултатите от BIOTECH-GO

Накратко: Резултатът е фокусиран върху целите и мерките за разпространение, постигнати в хода на проекта. Той дефинира и приоритизира ключовите цели на разпространението на проекта; идентифицира основните типове / категории заинтересовани лица; разработва средства за достигане до заинтересованите страни, определя времеви линии за планираните дейности за разпространение и контакт със заинтересованите страни и накрая идентифицира и дава приоритет на инструментите за разпространение.

В този документ се прави преглед на процеса на разпространение и заключения как да се идентифицират и достигнат заинтересованите страни, включително крайните потребители и обществеността, за да повишат осведомеността си по отношение на констатациите на консорциума и да ги насърчат да подкрепят и приемат препоръките на консорциума относно достъпа до получените данни от изследванията. Извършва се анализ на приложимостта на инструментите за разпространение, както и оценка на дейностите по проекта и групите заинтересовани страни. Представя се окончателна оценка на стратегията за разпространение на проекта BIOTECH-GO.

На: Български, Английски, Гръцки, Турски език

Достъпност: като текстови документи на сайта на проекта

Методология: Представяне на данни лице в лице; разпространение на рекламни и информационни материали, събиране и анализ на резултатите от обратната връзка за приложимост и приемане на резултатите от проекта.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.