BIOTECH-GO материали за управление и координиране на проекта

Съдържание: Комплект от писмени указания, предоставени от координатора на партньорите на BIOTECH-GO, за да изпълняват ефективно задачите по разработване, планиране, мониторинг и оценка на напредъка на проекта по отношение на човешките, логистичните и финансовите ресурси.

Целеви потребители: BIOTECH-GO партньорите

Език: Английски

Посредством: Текст

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.