BIOTECH-GO Интелектуални резултати

Проектът разработва иновативни резултати, насочени към подобряване на възможностите за ПОО на участващите институции, както и на потребителите. Те са насочени към целевите доставчици на ПОО (учители, обучители и преподаватели в ПОО), персонал от биотехнологични МСП, работодатели, самостоятелно заети лица и търсещи първа работа. Резултатите от BIOTECH-GO (Интелектуални резултати, мултиплициращи събития, както и всички други подкрепящи резултати) ще бъдат показани в интернет за свободен достъп. Тяхната наличност ще бъде осигурена чрез удобна за потребителя платформа BIOTECH-GO – платформа зя обучение от смесен тип, страница във Facebook, други електронни медийни канали: YouTube; Електронни книги; CD / DVD дискове.

Специфични интелектуални резултатиа:

IO1. Преглед и очертаване на предизвикателствата пред биоинформатиката на национално / европейско ниво, за насърчаване на биотехнологията и МСП: казус

Описание: Biotech-GO Национални казуси за преглед на състоянието на настоящите практики и националните особености в обучението по биоинформатика в страните-партньори по проекта. Изследванията ще включват информация за съществуващите образователни курсове, учебни планове по биоинформатика, наличие и използване на различни начини на обучение (дистанционно, почасово, модулно обучение), съществуващи схеми за оценка на компетентността и компетенциите. Също така ще се проучат структурите, участващи в обучението, съществуващата национална / европейска законодателна рамка и политики, оценка на образователните нужди / пропуски в тематичната област на проекта. Специално внимание се обръща на привеждането в съответствие с приоритетите на националното и европейското професионално образование и обучение (прилагане на ЕКР / НКР и ЕКПОО) и представянето на обща рамка с оглед на съществуващите нужди за разработване на подходяща програма за електронно обучение.

IO2. Дизайн на обучението и обхват на разпространение

Описание: Специално разработен интерактивен е-портал, който позволява достъп до база данни от знания в областта на биоинформатиката. Той също така функционира като средство за разпространение и използване на резултатите от проекта към крайни потребители и целеви групи и позволява обмен на информация, опит и идеи в рамките на и извън консорциума на проекта. Този резултат е проектиран, както следва:

  • Обща информация за проекта, описваща целите на BIOTECH-GO, резултатите и въздействията;
  • BIOTECH-GO мултимедийна платформа за обучение - предоставяща рамка за създаване на алгоритъм за развитие на компетентността в BIOTECH-GO;
  • Електронна база данни BIOTECH-GO - предоставяне на информация на крайни потребители със знания за полезни връзки, законодателни документи, проучвания на ПОО и доклади за практики на европейско и национално ниво и др .; ЕС и национално състояние, свързани с проектите;
  • Част за разпространение и използване.

IO3. Програма за съвместно обучение BIOTECH-GO (JSTP)

Описание: Смесена платформа за обучение и актуализация на квалификациите в областта на биоинформатиката. Тя се основава на прилагане на последните инструменти на ЕС за ЕКР / НКР и ЕКПОО в процеса на ПОО. Платформата насърчава обучителни подходи, базирани на умения, чрез разработване на специфично съдържание за ПОО BIOTECH-GO и прилагане на подхода за Резултати от Обучението за придобиване на набор от знания, умения и по-широка компетентност от целевите групи на проекта и крайните потребители.

IO4. Подобряване на достъпа до обучение: BIOTECH-GO модели

Описание: Осигуряването на подобрена достъпност до обучителния процес в областта на биоинформатиката се постига чрез създаване и функциониране на 3 режима на мултимедийно обучение - дистанционно обучение, почасово, модулно обучение. Трите режима са структурирани с ключовите елементи на обучение за ПОО, съответстващи на конкретно ниво на ЕКР.

IO5. Ръководства за обучаеми и обучаващи

Описание: Пълният обзор, съдържащ подробно описание на модела за мултимедийно обучение ще бъде разработен за учители и обучаващисе, за да се улесни използването на модела за обучение от смесен тип. Продуктът ще включва две части:

  • За обучаеми - тази част ще бъде разработена за обучаемите и ще включва описание на приложенията на мултимедийни режими BIOTECH-GO, които работят за придобиване на компетентност чрез определен път на обучение
  • Обучение за обучаващи - тази част ще бъде разработена, за да подготви обучителите с критичните умения за обучение и да въведе пълния потенциал на режимите BIOTECH-GO, които работят за изпълнение на индивидуален обучителен процес при поискване.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.