BIOTECH-GO Модел на ПОО

BIOTECH-GO Модел на ПОО – основи стъпки за реализиране на обучение от смесен тип

Стъпка 1 съдържанието е разпределя по теми / подтеми, така че да отговаря на професиите / очакваните резултати и компетентнции по отношение на биотехнологичните възможности и нивата на ЕКР.

Стъпка 2 Структуриране на схема за единиците от резултати от обучение / квалификационните профили.

Стъпка 3 Проектиране на резултатите от обучението (използвайки структурираното съдържание за обучение от Стъпка 2) по отношение на 5, 6 и 7 ниво на ЕКР.

Стъпка 4 Организиране на квалификационни единици (използвайки структурираното съдържание за обучение от Стъпка 2) по отношение на нивата на ЕКР.

Стъпка 5 Създаване на скала за оценяване по EКПОО (кредитни точки ЕКПОО).

Дидактическият подход

Резултатите от обучението се организират в единици според квалификацията, необходима в определена област на дейност.

Обучителните материали се реаранжират, за да се приспособят към променящата се роля на преподавателите от учителите към фасилитаторите на ученето. По този начин структурата на учебния материал се нуждае от нови модели за идентифициране на единиците.

Методологията на BIOTECH-GO се основава на дефиницията за съдържание на формална учебна единица, определена като едан тема в учебната програма. В схемата за резултатите от обучението единицата представлява поредица от компетенции, които се придобиват при завършване на курса на обучение.

В контекста на ориентираното към обучителни резултати описание на курса, иновацията обхваща знания и умения, които са част от ежедневния трудов живот. Тези практически компетенции са включени в Системата за резултати от обучението.

Обучението

BIOTECH-GO въвежда 3 различни начина на обучение: дистанционно, почасово и модулно обучение. Обучението се основава на необходимостта от съвременни знания по биоинформатика и обхваща ново съдържание в това отношение. То се организира в единици, функциониращи чрез електронна платформа. Процесът следва специално обучение чрез модел на компетентнциите, публикуван на 4 езика. Обучението подкрепя развитието на национални и секторни квалификационни системи, като се използват инструменти като Европас, ЕКПОО и EКР.

Тестването

Тестването разчита на сътрудничество с представители на целевите групи. То организира одобрението на системата за описание на квалификациите и процедурата за мобилност за между-организационно и многонационално сътрудничество. Събитията за тестване наблюдават изпълнението на пилотен обучителен процес и създават набор от документи относно процедурата за сертифициране. Те обобщават обратната информация за приложимостта на продуктите по проекта и приложимостта им и осъществяват окончателна настройка на резултатите.

Нови възможности за работа

Създават се нови възможности за работа поради признаването от ЕС на квалификациите, придобити от обучаемите в областта на биоинформатиката, особено във връзка със създаването и функционирането на биотехнологични МСП. Те са отворени за граждани, които започват реинтеграция в националните икономики след като са учили и работят в чужбина. Тези възможности за работа се появяват в резултат на трансграничната мобилност на обучаващите и работодателите, поради прилагането на вариантите за обучение BIOTECH-GO, които предлагат схема за прозрачност и по-добро разбиране на квалификациите на обучаваните, тъй като проектът подкрепя признаването на съответните квалификации в страните партньори.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.