BIOTECH-GO и ПОО дескриптори

Философията на проекта BIOTECH-GO е в съответствие с европейските политики за инвестиране в управлението на образованието и иновациите за успешен преход към основани на знанието икономика и общество.

Инвестицията в образованието е национален приоритет за всички европейски правителства, които се ангажират да осигурят условия за работа в системата на ПОО, съобразно европейските референтни нива и практики за качество в обучението.

Европейски и национални квалификационни рамки

Европейската квалификационна рамка (ЕКР) предоставя референтна рамка, която подпомага сравнението между националните квалификационни системи и техните нива. ЕКР превежда квалификациите, като ги прави по-разбираеми в различните държави и системи в Европа. ЕКР насърчава ученето през целия живот и мобилността на европейските граждани, независимо дали са за обучение или работа в чужбина. ЕКР насърчава държавите да свържат своите национални квалификационни системи с ЕКР, така че всички нови квалификации, издадени от 2012 г. нататък, да имат препратка към подходящо ниво на ЕКР.

Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (EКПОО)

Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (EКПОО) има за цел да даде на хората контрол върху индивидуалния им опит в обучението и да направи обучението по-привлекателно с възможността за трансфер между различни страни и работни места. Тя улеснява утвърждаването, признаването и натрупването на умения и знания, свързани с работата, придобити по време на престой в друга държава и опит в различни ситуации. EКПОО работи за по-добра съвместимост между различните системи за ПОО в Европа и квалификациите, които предлагат.

EКПОО създава техническа рамка за описване на квалификациите по отношение на единици от обучителни резултати, които са предмет на процедури за оценка, трансфер, натрупване и признаване. Всяко звено е свързано с определен брой EКПОО точки, разработени на базата на общ стандарт за 60 ЕКПОО кредити, разпределени за резултатите от обучението за една година при пълна натовареност.

Обучителните резултати на отделните лица се оценяват и утвърждават, за да се прехвърлят кредити от една квалификационна система в друга. Системата позволява разработването на общи препоръки за професионалните квалификации и е напълно съвместима с Европейската система за трансфер на кредити (EСТК).

BIOTECH-GO интегрира тези инструменти чрез:

  • Широк многоезичен портал за обучение от смесен тип (дистанционно, почасово, модулно), който е платформа за електронната система за компетенции BIOTECH-GO, както и материали за насочване, оценка и разпространение.
  • Партньорство със секторни организации, създадени за интегриране на системата EКПОО на национално и европейско ниво.
  • Разпространение на резултатите от проекта BIOTECH-GO чрез общодостъпна информация и помощни ресурси.
  • Мерки за постпроектна експлоатация на електронната система BIOTECH-GO за описание на компетенции въз основа на резултатите от обучението.
  • Връзки между планираните компетенции и квалификациите, изисквани от националните програми за обучение, използващи ЕКПОО.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.