BIOTECH-GO подходи за е-обучение

Подходите за обучение на BIOTECH-GO са насочени към:

  • Целеви групи: Обучителният модел BIOTECH-GO, основан на компетенции е насочен към учители, обучители, специалисти в областта на професионалното ориентиране, мениджъри на училища / институции и такива, които са избрали да отговарят на тези изисквания.
 • Икономически сектори Биотехнологиите, химическото и екологичното инженерство, здравеопазването, хранителната промишленост се нуждаят от специалисти със съответни и актуализирани квалификации, придобити след хокриване на обучителните пътеки на BIOTECH-GO.
 • Институционално сътрудничество Партньорството BIOTECH-GO между различните институции и националните органи допринася за процеса на регулиране, осигуряване на прозрачност и признаване на квалификациите на национално и европейско равнище.

Какви са ползите от мерките на BIOTECH-GO?

Целевите групи се възползват от:

 • Интензивна подкрепа за тяхната мотивация за учене.
 • Изпълнение на националните добри практики за оценка на квалификациите.
 • Системата, базирана на EКПОО, за описание на секторни квалификации и многоезичен електронен портал.
 • BIOTECH-GO обучителната програма, базирана на онлайн и офлайн учебни методи.
 • Набор от резултати от обучението с обучителни звена.
 • Обучителни пътеки.
 • План за оценка чрез EКПОО, който предоставя кредитни точки.
 • Придобиване на нови подходи в методите за професионално образование и разнообразни практики, от които те се нуждаят за своите уроци;
 • Повишаване на знанията чрез образователни материали, които се използват в различни европейски страни;
 • Обмен на най-добри практики с други преподаватели / обучители по теория и практика в областта на образованието BIOTECH-GO;
 • Предоставяне на механизъм за трансфер и признаване на квалификации, придобити в рамките на официални и неформални срещи;
 • Създаване на модел в процесите на мобилност, като по този начин се насърчава процесът на трансфер и мобилността на работната сила.

Целевите сектори се възползват от:

 • Секторна мрежа и организация на седем семинара.
 • Разпространение и използване на продуктите BIOTECH-GO и организиране на 6 тестови събития на секторно ниво.
 • Трансфер на резултатите от проекта в свързаните с тематичната му област сектори.
 • Многоезични материали за разпространение, брошури; плакати; информация за уебсайтове и други.

Регионалното развитие се възползва от:

 • Стандартизирани навигационни центрове, ориентирани към потребителите.
 • Описания на компетенциите в областта на BIOTECH-GO, които могат да бъдат въведени в образователния и промишлен сектор в България, Гърция и Турция.
 • Глобално достъпен електронен портал BIOTECH-GO.
 • Тестове и сертификати, предлагани на стажанти от България, Гърция и Турция.
 • BIOTECH-GO национални семинари за представяне на резултатите от проекта.
 • Международни семинари с участието на по-широка аудитория.
 • Клъстерна дейност с подобни инициативи за по-нататъшно прилагане на модела BIOTECH-GO.
 • Въвеждане на редица инициативи на ЕС, като ERASMUS+; SEE, Interreg, Хоризонт 2020 и др.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.