BIOTECH-GO Въздействие на проекта

Как да подпомогнем професионалистите в областта на ПОО чрез BIOTECH-GO?

  • Ние предлагаме на професионалистите в ПОО смесена модулна обучителна програма.
  • Ние работим, за да им осигурим знанията, от които се нуждаят на родния им език или на език, който разбират (български, английски, гръцки и турски език).
 • Ние се съсредоточаваме върху повишаването на квалификацията им чрез подхода, ориентиран към обучаемите на BIOTECH-GO.
 • Ние създаваме прозрачна структура на квалификациите за професионално образование и обучение, определяща единиците, размера, комбинацията, оценката и процеса на валидиране на резултатите от BIOTECH-GO.
 • Ние извършваме тестване и получаваме обратна информация за структурния модел на обучение BIOTECH-GO.

Как специалистите по професионално образование и обучение използват BIOTECH-GO?

 • Те се възползват от комбинацията от методи на обучение, специфично съдържание и начин на обучение.
 • Те получават компетенции, които са в съответствие с принципите на ЕКР и EКПОО.
 • Те имат достъп до многоезична електронна платформа за обучители ПО ПОО, предоставящи съдържание и обучение, съответстващи на европейския пазар на труда.
 • Техните нови умения отговарят на ограниченията и изискванията на новите начини на обучение.
 • Те получават възможности за обучение в BIOTECH-GO за конкурентен статут на пазара на труда, в предприятия, вземащи решения и институции.
 • Те признават отличните постижения на новите си квалификации.

BIOTECH-GO въвежда иновативно образование в областта на биоинформатиката, изградено от партньорството на проекта, което осигурява основа за изпълнение на различни структирани обучителни пътеки и иновативни квалификации, използващи EКПОО и ЕКР / НКР. Той осигурява възможност образованието да бъде по-подходящо за нуждите на пазара на труда.

На местно / регионално ниво

Местното / регионалното въздействие на BIOTECH-GO би могло активно да повлияе на това чрез въвеждане на политики и планове за ефективно обучение по ПОО с цел обединяване на европейските и националните системи. Проектът ще предложи интерактивна платформа за обучение и начин на действие чрез обвързване на образованието и кариерното развитие на тези нива. Тя ще подобри и структурата на

възможностите за обучение, свързани с работата, въз основа на резултатите от обучението и интегрирането им в местните / регионалните разпоредби за ПОО. По този начин проектът BIOTECH-GO ще предложи различни начини за използване на новите форми на обучение в учебната програма и ще отговори на изискванията за нови професионални знания, умения и компетенции.

На национално / европейско ниво

Националното и европейското въздействие на проекта BIOTECH-GO ще укрепи връзките между националните организации за професионално образование и обучение и прилагането на национални / европейски стандарти за проектиране на преносимо и прозрачно професионално развитие. Качеството на това образование е от особено значение за страните партньори и съвпада с Европейската политика, както е посочено в Европейската програма. Успешното внедряване на BIOTECH-GO ще насърчи актуализирането на националните системи за професионално образование и обучение и непрекъснатото усъвършенстване и сертифициране на квалификациите. Въздействието на Европейско ниво е съсредоточено върху основните постижения на проекта за подобряване на признаването на квалификациите по отношение на ЕКР / НКР. Същевременно, BIOTECH-GO ще окаже въздействие върху специфичните мерки на ЕС и ще допринесе за реализирането на непосредствените цели на ЕС за създаване на 'учебна общност', в която всички членове могат да се възползват един от друг, които добавят стойност към 'външните ефекти на мрежата' на общността. Проектът ще допринесе за развитието и подобряването на качеството на възможностите за ПОО и трансфера на опит и експертни познания от различни страни-партньори на ЕС. BIOTECH-GO ще подпомогне изграждането на мост между центровете на ПОО с формален, неформален и самостоятелен характер чрез нови начини на обучение и ще насърчи изграждането на европейско общество, основано на знанието.

Въздействие на международно ниво

Проектът BIOTECH-GO има за цел да подпомогне текущия процес в цяла Европа по отношение на плавния преход от образование към работа и / или прогресиранея към по-нататъшно образование чрез предлагане на висококачествени пътеки за професионално образование и обучение, основаващи се на онлайн/офлайн подход. Той обединява опита, знанията и иновативните практики, признати от политиката на ЕС в областта на ПОО и ги прилага интелигентно, като въвежда обучение по биоинформатика, приложимо за МСП в различни сектори. По този начин се увеличават перспективите за развитие на професионални компетенции. Всички тези мерки и дейности ще допринесат и за широко разпространение на инициативите и процедурите в областта на ПОО в страните извън ЕС.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.