BIOTECH-GO в Европейски контекст

Как BIOTECH-GO стимулира европейския пазар на труда?

 • Чрез съчетаване на уменията и компетенциите на хората с интелигентните работни места, предлагани от бизнеса и от индустрията;
 • Чрез насърчаване на иновативните знания в областта на биоинформацията като основен компонент в квалификацията на обучителите и другите фасилитатори на ПОО;
 • Чрез програмиа за обучение BIOTECH-GO за насърчаване на устойчивостта в бизнеса и трудовите приложения;
 • Чрез подобряване на прозрачността и признаването на квалификациите в подкрепа на инициативата BIOTECH-GO за икономика, основана на знанието.

Continue Reading

BIOTECH-GO цели и иновации

Как европейската икономика се стреми към BIOTECH-GO?

 • Чрез изпробване на нови възможности за развитие на устойчива икономика, основана на знанието;
 • С подкрепата на индустрията и бизнеса, с цел приспособяване на структурните промени в европейската и световната икономика;
 • Чрез подкрепа на инициативи за адаптиране на образователните програми и методологии за повишаване на квалификацията на работната сила в областта на биотехнологиите и свързаните с тях сектори.

Continue Reading

BIOTECH-GO и ПОО дескриптори

Философията на проекта BIOTECH-GO е в съответствие с европейските политики за инвестиране в управлението на образованието и иновациите за успешен преход към основани на знанието икономика и общество.

Инвестицията в образованието е национален приоритет за всички европейски правителства, които се ангажират да осигурят условия за работа в системата на ПОО, съобразно европейските референтни нива и практики за качество в обучението.

Continue Reading

BIOTECH-GO подходи за е-обучение

Подходите за обучение на BIOTECH-GO са насочени към:

  • Целеви групи: Обучителният модел BIOTECH-GO, основан на компетенции е насочен към учители, обучители, специалисти в областта на професионалното ориентиране, мениджъри на училища / институции и такива, които са избрали да отговарят на тези изисквания.

Continue Reading

BIOTECH-GO – фази и управление на качеството

Методологията на проекта се основава на концепцията SDLC (systems development life cycle), която разделя живота на проекта на 5 операционни фази и 10 етапа. Те очертават ефективната стратегия на BIOTECH-GO за постигане на основната цел на проекта по време и следпроектния живот (Фиг.1). Тези етапи гарантират подходяща оценка на проекта и осигуряват потенциален успех на целевите потребители и сектори при използването на резултатите от проекта и разбирането на въздействието върху проекта.

Continue Reading

BIOTECH-GO Модел на ПОО

BIOTECH-GO Модел на ПОО – основи стъпки за реализиране на обучение от смесен тип

Стъпка 1 съдържанието е разпределя по теми / подтеми, така че да отговаря на професиите / очакваните резултати и компетентнции по отношение на биотехнологичните възможности и нивата на ЕКР.

Стъпка 2 Структуриране на схема за единиците от резултати от обучение / квалификационните профили.

Continue Reading

BIOTECH-GO Дейности за разпространение и използване

За осъществяване на дейностите по разпространение и използване проектният консорциум предлага както професионален, така и личен опит за осъществяване на ефективна организация на процеса на разпространение. Всички партньори са на отговорни позиции в своята област, като придобиват значителен брой контакти, достъп до мрежата и влияние. Всеки от тях ще използва съществуващите мрежи и ще създаде нови за нуждите на проекта.

Continue Reading

 • 1
 • 2

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.