Проектът BIOTECH-GO – когато професионалното обучение срещне интелигентните работни места

„Обучение от смесен тип по биоинформатика – подкрепа на МСП в биотехнологичните иновации - BIOTECH-GO“ е амбициозен многоначионален Европейски проект, който насърчава непрекъсната подготовка на фасилитатори по професионално образование и обучение (ПОО) - учители, преподаватели, ръководители и мениджъри на институции. BIOTECH-GO изгражда иновативна система за ПОО професионалисти, които да подобрят своите основни умения на работното място чрез осигуряване на обучение по научното направление биоинформатика. Инициативата на BIOTECH-GO ще помогне на търсещите работа, работодателите и лицата, взимащи важни решения в гореспомената област да участват в трансформирането на пазара на труда в ЕС към по-интелигентни и по-зелени работни места за устойчива Европейска икономика. Нарастващото приложение на информационните технологии в областта на биотехнологичния сектор изисква компетентни специалисти, които да прилагат методите на биоинформатиката и софтуерните средства при обработката на биологични данни. Достъпът до резултатите от биоинформатиката на обучаващите се потребители е общ проблем, тъй като в световен мащаб учебните програми по биоинформатика се предлагат основно на университетско ниво. Всяка малка биотехнологична компания разчита на биоинформатиката за своите изследвания и ефективните инструменти на тази наука често са важна част от бизнес стратегията. Основните целиви групи на BIOTECH-GO са професионалисти, работещи в областта на ПОО, които се нуждаят от знания и опит в бизнеса. Тяхната квалификация се усъвършенства чрез гъвкава, дистанционна система за обучение, предлагана под формата на учебни пътеки и подчинена на подход за обучение, основан на компетенции. Това налага по-добро разбиране и прилагане на биоинформатиката в биотехнологичната индустрия. Въпреки това, много МСП имат само един член на персонала, отговорен за този важен аспект на техния бизнес. На тази основа въпросът за обучението на персонала с цел актуализиране и повишаване на уменията му през целия живот е с ключово значение. Именно на този проблем е посветен проектът BIOTECH-GO, който въвежда смесено обучение в областта на биоинформатиката и дава възможност на МСП, както и на други организации от бранша да извличат бизнес ползи от съществуващата и развиващата се инфраструктура. Смесената платформа за обучение BIOTECH-GO е структурирана като матрица на базата на знания, съответстваща на иновативно описание на квалификациите в тази област. Нейн основен елемент е обучителният материал за биоинформатика, създаден въз основа на принципите на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение и техническите спецификации на Европейската квалификационна рамка. Това позволява въвеждането на учебен материал, базиран на ЕСТКПОО в Европа чрез тази платформа, за да се повишат уменията на обучаваните. Тази схема ще подобри професионалното представяне на хората, работещи в сектора и ще насърчи прилагането на съответните стандарти за качество в областта на биотехнологиите. Използването на новаторски учебен материал, основан на ИКТ, разработен от консорциума BIOTECH-GO, ще допринесе за осъвременяване и повишаване на уменията и компетентностите на целевите групи на проекта (учители, обучители, преподаватели и персонал на биотехнологични МСП). Актуализирането на знанията, уменията и компетентността на специалистите по ПОО, работещи в областта на проекта, ще:

  • допринесе за напредъка на биологичните изследвания в биотехнологичните МСП чрез прилагане на биоинформатични инструменти;
  • осигури усъвършенствано обучение по биоинформатика на персонала на МСП на всички нива - от техници до независими изследователи;
  • координира предоставянето на биологични данни в цяла Европа.

Прилагайки концепцията 'Образование за устойчиво развитие (ESD)', BIOTECH-GO ще улесни обучението от смесен тип въз основа на компетентност и ще подобри перспективите за предприемачеството.

Funding

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may be made of the information contained therein.